1 % podatku na pomoc dla…

Wszyscy, którzy chc, aby drobna cz ich podatku zamiast do wspólnego budetu pastwa trafia do osób potrzebujcych, proszeni s o wypenienie do 30 kwietnia br. rocznego rozliczenia podatkowego i wskazanie w nim osoby lub instytucji, które chcemy wesprze nasz ofiar.

Mamy do wyboru róne osoby i instytucje. Wane jest, aby tego nie zaniedba i nie zmarnowa tych pienidzy, które mog by wielk pomoc dla dzieci, dorosych czy instytucji;

Sporód bardzo wielu propozycji proponujemy wybra (moe by tylko jedna )…..

1/ Kozica Ignacy ( Lena l. 6 ) – KRS: 0000 186 434

2/ Caritas Diecezji Opolskiej - KRS: 0000 290 982

3/ Katedra Opolska - KRS: 0000 248 126

4/ /…./

Wszystkim darczycom skadamy serdeczne „Bóg Zapa”

Panie z Caritasu bd suyy pomoc w wypenianiu tych formularzy... Respondek Agata ( 691920744 ) ....Pipa Agata ( 34 358 4448 )

Mona skorzysta równie z gotowych programów na stronach internetowych.Nowe okno...
Odpusty wWielkim Pocie

1. W Pitki Wielkiego Postu za pobone odmówienie modlitwy Oto ja dobry i najsodszy Jezu po Komunii w. przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyowanego mona zyska odpust zupeny. W inne dni mona zyska odpust czstkowy.

2. Za pobone odprawienie Drogi Krzyowej mona uzyska codziennie odpust zupeny. W indywidualnym odprawianiu naley przechodzi od stacji do stacji.  W odprawianiu wspólnotowym wystarczy, e przechodzi prowadzcy lub ministrant z krzyem.

3. Za pobone uczestniczenie w naboestwie Gorzkich ali take mona uzyska odpust zupeny pod zwykymi warunkami.

 

Warunki uzyskania odpustu zupenego:

  • brak jakiegokolwiek przywizania do grzechu, nawet powszedniego,
  • odbycie spowiedzi sakramentalnej (jedna spowied wystarczy dla kilku odpustów, wic wierny, chodzcy do spowiedzi przynajmniej co miesic, moe codziennie uzyska odpust zupeny),
  • przyjcie Komunii witej (konieczna dla uzyskania kadego odpustu, lecz mona j przyj w cigu kilku dni po czynnoci),
  • odmówienie modlitwy w intencjach Ojca witego (konieczna dla uzyskania kadego odpustu; np. „Ojcze nasz” i „Zdrowa Mario”; nie chodzi tu o modlitw za samego papiea, lecz w ogólnych intencjach Ojca witego)
  • posiada intencj zyskania odpustu;

Jeeli jest brak cakowitej dyspozycji, lub nie byy wypenione wszystkie warunki, zyskuje si odpust czstkowy. Szczególnie pierwszy warunek wydaje si nam bardzo trudny do wykonania.Nowe okno...
Skarbonka miosierdzia

Koció nie zapomina o tym, e jego istot stanowi wiara w Boga i nie zmienia ordzia zbawienia na ofert socjalna. Sia tego ordzia rodzi jednak  take zaangaowanie spoeczne, generuj nowe inicjatywy socjalne, opiekucze, wychowawcze. Jedn z takich inicjatyw jest troska o czowieka chorego, niepenosprawnego, zagubionego w yciu, wymagajcego wsparcia.

Ju po raz 23  w okresie Wielkiego Postu Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza wiernych do signicia po papierow skarbonk jamuny wielkopostnej. Szczególnie serdecznie zachcamy do tego dzieci i modzie, aby pomóc im w odkrywaniu spoecznego wymiaru swojej wiary. 

W tym roku chcemy pomóc maym dzieciom, które przechodz proces rehabilitacji w naszym Diecezjalnym ( Caritasowym ) Centrum Rehabilitacji  dla Dzieci w Opolu

Jamuna wielkopostna posiada utrwalon i uznan tradycj. Potrzebuje jednak wci nowych inspiracji, zwaszcza w krgach dzieci i modziey. Papierowe skarbonki z logo Caritas mog pomóc modemu pokoleniu w utrwaleniu przekonania, e rezygnacja z tego, co dla jednych zbyteczne pomaga innym w osiganiu tego, co dla nich konieczne.

Niech ta tegoroczna propozycja zostanie podjta nie tylko przez dzieci, ale równie i przez dorosych. Moemy w ten sposób -  solidaryzujc si z yjcymi w bardzo trudnych warunkach  - wyrazi wdziczno za wielki skarb, jakim s nasze domy rodzinne….   pene ciepa, wygody i dobrej atmosfery.

Zebrane ofiary do < skarbonek wielkopostnych > lub innych < prywatnych skarbonek > zoymy przy Boym Grobie w Wielk Sobot....

Moemy skada take swoje ofiary do skarbonki w. Antoniego (CARITAS) w naszych kocioach.

 Nowe okno...
Skarbonki Jamuny Wielkopostnej

Caritas Diecezji Opolskiej od ponad 20 lat w okresie Wielkiego Postu rozprowadza papierowe skarbonki jamuny wielkopostnej. Przeznaczeniem jamuny bdzie w tym roku wsparcie Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu przy ul. Mickiewicza 5, któremu grozi zamknicie. Placówka co roku usprawnia ponad tysic dzieci z deficytami rozwojowymi, w wieku od 1 miesica do 18-go roku ycia. Nowe okno...
Powicenie krzya w Wachowicach

W Wachowicach na ul. Szkolnej  – na granicy z Olesnem – zosta postawiony nowy krzy. Zostanie powicony 09.03.2019 ( sobota )  o g. 15.00. Zapraszam na wspóln modlitw – nie tylko mieszkaców Wachowic.

Powicenia dokona Ks. Dziekan Walter LENART.Nowe okno...
Spotkanie Biskupa Opolskiego z pracujcymi za granic i ich rodzinami

Zwyczajem lat ubiegych, w pitek 28 grudnia, w wito w. Modzianków, Biskup Opolski zaprasza wszystkich pracujcych na co dzie za granic czyli tzw. emigrantów zarobkowych oraz ich rodziny, dowiadczone sytuacj rozki, na modlitewne spotkanie do kocioa pw. Wniebowzicia NMP 

w Jemielnicy. O godz. 11.00 bp Andrzej Czaja odprawi tam Msz w. i wygosi okolicznociowe Sowo Boe.Nowe okno...
BOE NARODZENIE...

Maryja opowiada mowi swój sen: „Miaam sen, Józefie. Nie rozumiem go do koca, ale wiem, e by o urodzinach naszego Syna. Ludzie przygotowywali si do nich cztery tygodnie. Dekorowali domy i kupowali nowe rzeczy. Przygotowywali dziesitki prezentów. Ale – co dziwne – te prezenty nie byy dla naszego Syna. Owijali je  w kolorowy papier, przewizywali zotymi wstkami i skadali pod drzewkiem ozdobionym wiatami. Wszystko wygldao tak cudownie. Wszyscy si umiechali i byli szczliwi. Byli tak podekscytowani prezentami. Wrczali je sobie wzajemnie. Ale wiesz, Józefie, nic nie podarowali naszemu Synowi. Nie pomyleli o Nim. Nawet nie wspomnieli Jego imienia. Czy nie wydaje Ci si dziwne, obchodzi czyje urodziny i zupenie nie zwraca na niego uwagi? Wszyscy byli radoni, a mnie chciao si paka. I Jezus te by smutny. Cae szczcie, e to by tylko sen”.

Byoby straszne, gdyby to bya prawda! 

 

Przywrómy CHRYSTUSA W BOE NARODZENIE.Nowe okno...
Skd si wzio Boe Narodzenie?

Wedug wszelkiego prawdopodobiestwa Koció zacz obchodzi wita Boego Narodzenia w pierwszej poowie IV wieku, rycho po uzyskaniu wolnoci. Mimo bogatych róde chrzecijaskich, pochodzcych z tego okresu, nie sposób jednak ustali jednoznacznie  i definitywnie pocztków tego wita.Czytaj wiecej...
Paczka dla...

Dni listopadowe skaniaj nie tylko do refleksji cmentarnych i zapraszaj do modlitwy za zmarych, ale przez witych patronów listopadowych skaniaj take do dzie miosierdzia: w. Marcin, bg. Maria Luiza Merkert ( lska Samarytanka ), w. Elbieta a póniej w. Mikoaj i „Dziecitko”.Czytaj wiecej...
Odpust za zmarych

Pierwsze dni listopada stanowi zaproszenie do uzyskania przez wiernych odpustu zupenego i ofiarowania go za zmarych. 

 Czytaj wiecej...
Groby na naszych cmentarzach parafialnych

W ostatnim czasie – pomimo wielkiej troski wielu rodzin – wzrasta ilo grobów zaniedbanych. Wikszo z nich jest z odlegych lat – najblisza rodzina ju nie yje, a dalsze pokrewiestwo zaglda bardzo rzadko na cmentarz. Najczciej na grobach pojawiaj si raz w roku sztuczne kwiaty i znicz.Czytaj wiecej...
Pochd w. Marcina: o dobrych uczynkach, lampionach i oczyszczajcej mocy ognia

11 listopada wspomina si w. Marcina, patrona m. in. armii, rycerzy, dzieci, podróujcych, ebraków. w. Marcin y w IV wieku. Za modu by rzymskim legionist, lecz po przyjciu chrztu porzuci sub wojskow. Nastpnie przez szereg lat prowadzi pustelniczy tryb ycia, skupiajc wokó siebie kilkudziesiciu innych mnichów. Wkrótce zosta ogoszony biskupem z Tours. Jako ordynariusz "zrewolucjonizowa" swój urzd - wyszed z katedry i zacz sam chodzi do wiernych, nawizywa kontakty z innymi biskupami, y skromnie i przykadnie. Sta si ojcem ycia zakonnego we Francji, a póniej patronem tego kraju.Czytaj wiecej...
Rekolekcje Parafialne

... to czas naszej pogbionej refleksji. Kade ze spotka rekolekcyjnych bdzie okazj, aby odwiey nasz relacj z Jezusem i bliskimi. Bdzie to równie okazja, aby dobrze przygotowa si do spotka z naszymi zmarymi…aby poprzez modlitw i zatrzymanie si przy nich na cmentarzach obdarowa ich nasz mioci (modlitwa, troska o groby…). W programie rekolekcji pomijamy tradycyjne nauki stanowe, natomiast chcemy si zebra na SPOTKANIU RODZICÓW.

Nauki rekolekcyjne gosi bd  – O.Salezy OFM ( Gwardian i Proboszcz - Borki W. ) oraz O. Ignacy OFM (Dyr. Domu Pielgrzyma na Górze w. Anny)Nowe okno...
238 Pielgrzymka Parafii Wysoka na Gr w.Anny - zdjcia

Zdjcia z 238. Pielgrzymki naszej Parafii na Gór w. Anny do obejrzenia w Foto-Galerii - zapraszamy.Nowe okno...
Doynki Gminne, Wysoka 2018 - zdjcia

Zdjcia z Doynek Gminnych dostpne s pod adresem

olesno.pl/7894/dozynki-gminne-wysoka-2018.htmlNowe okno...
Nasza 238 pielgrzymka parafialna na Gr w. Anny

...to czas naszej wspólnej modlitwy w rónych intencjach, które dotycz ycia w naszej wspólnocie parafialnej. 

Wspóln modlitw rozpoczynamy w grocie. 

W pitek obchody parafialne (Droga Krzyowa) – natomiast w sobot wspólne obchody kalwaryjskie z kazaniami przy kilku stacjach. W niedziel – Dróki Maryjne.

Wspóln intencj bdzie wdziczno za wszelkie obdarowanie nas DARAMI DUCHA WITEGO – w yciu osobistym,  w naszych rodzinach i w naszym rodowisku….Dzikujemy za naszych dziadków, rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli troszczcych si o dobry klimat w naszych rodzinach….za kapanów, siostry zakonne, katechetów dbajcych o duchowy rozwój naszych rodzin….Zabieramy równie na pielgrzymi drog nasze osobiste intencje…naszych chorych. osamotnionych, zagubionych w yciu i uzalenionych….Spogldamy z niepokojem a zarazem z zaufaniem Boej Opatrznoci na przyszo. 

w. Anna niech nam te bdzie patronk na te dni modlitwy. To pod Jej opiek jestemy od 500 lat -dzikujemy wic za t  opiek i powierzamy Jej ordownictwu nasze Rodziny.

Kady dzie przynosi nowe wyzwania – nie zawsze je rozumiemy… nie zawsze jestemy  w stanie podoa tym wyzwaniom. Niech modlitwa na naszej Górze Ufnej Nadziei u w. Anny bdzie naszym mocnym aktem zawierzenia i podjcia postanowie - …aby strzec wiary naszych ojców i podejmowa na drodze wiary te zadania, które umocni w wierze nas, nasze rodziny i wszystkich nam bliskich. Nowe okno...
Uroczysto Podwyszenia Krzya witego z obchodami kalwaryjskimi: 14-16.09.18

Pitek - 14 wrzenia 2018

17.30 - Procesja z Bazyliki do Trzech Krzyy. Nieszpory o w. Krzyu, Msza w. w int. zmarych.

20.00 – Bazylika:  Naboestwo i kazanie ( piewa modzie z Nysy) .

 

Sobota – 15  wrzenia 2018

6.45 - W Grocie Lurdzkiej - Godzinki do w. Anny.

7.30 - W Grocie Lurdzkiej - Msza w. Pontyfikalna na rozpoczcie Obchodów Kalwaryjskich

19.00 -  Grota Lurdzka: Naboestwo ze wiecami.

 

Niedziela - 16 wrzenia 2018

6.30 - Przy Trzech Krzyach - Godzinki do w. Anny i rozpoczcie Obchodów Kalwaryjskich.

10.30 - W Grocie Lurdzkiej - Uroczysta Suma w int. yjcych i za zmarych polecanych w wypominkach. 

         Naboestwo na zakoczenie Obchodów Kalwaryjskich.Nowe okno...
DOYNKI PARAFIALNE... DOYNKI GMINNE 2018.

Gminne Doynki w naszej gminie po 6 latach ( 2012) znowu odbyy si w Wysokiej.

Dopoudniowa cz parafialna obejmowaa msze w. odprawione w int. Rolników i wszystkich pracujcych w naszych trzech kocioach.

O godz. 14.00 zgromadzilimy si na Naboestwie Dzikczynnym z udziaem mieszkaców naszej Parafii i Gminy, wadzami samorzdowymi, sotysami oraz mieszkacami Jezdkovic (Czechy ).

Po naboestwie odby si korowód – bardzo starannie przygotowany przez poszczególne miejscowoci naszej Gminy. Bardzo mocno padajcy deszcz przysoni wiele bogatych treci zawartych w korowodzie. Nie wszyscy mogli  równie doceni ogrom pracy i pomysowoci woonej w przygotowanie korowodu przez poszczególne wioski. Mona jednak odwoa si do zdj i krótkiego filmu ( FB Wysoka live).

Po korowodzie starostowie doynek – Renata i Sebastian WOLNY przekazali p. Burmistrzowi Sylwestrowi Lewickiemu tradycyjny chleb doynkowy, który zosta podzielony pomidzy uczestników uroczystoci.

Wystp naszych rodzimych artystów: przedszkolaków z Wysokiej, zespou „Dionizos and Sisters”, zespou „Sami Swoi” ( Zabawa taneczna) oraz spoza Wysokiej Masztalscy – to akcenty programu rozrywkowego w namiocie.

„Bóg Zapa” wszystkim sotysom i tym, którzy wykonali korony i z nimi przyjechali, osobom, które przygotoway wietne scenki na korowód...

To wszystko wymagao ogromnego nakadu pracy... Kada z nich  - korony i scenki - zawieraa w sobie swoisty, niepowtarzalny urok a przede wszystkim woone „serce” tych, którzy je przygotowali. To by bardzo wielki wysiek, który zasuguje na wielkie uznanie.

„Bóg Zapa’ mieszkacom Wysokiej za podjcie si i zrealizowanie tak odpowiedzialnego zadania – jak zorganizowanie Doynek Gminnych. 

Wiele osób wczyo si w ogrom prac, które trzeba byo wykona przed i po uroczystoci.

Rozdzielenie koocza (120 blach – wyk. przez piekarni „U Marcina”), kawy, zrealizowanie talonów dla korowodu i osób z koronami (kilkaset osób), rozdzielenie napojów i innych poczstunków oraz bardzo wiele spraw porzdkowych przed, w czasie i po doynkach (straacy, doroli, modzie...) – to tylko niektóre z ogólnie okrelonych prac przeprowadzonych pod przewodnictwem p. Renaty WOLNY, dziki której inicjatywie Doynki Gminne zostay zorganizowane w Wysokiej, 

Równie cay wkad pracy woony w przygotowanie caej oprawy liturgicznej, bardzo staranne przystrojenie kocioów, zoone dary i pikne stroje wszystkich osób z koronami w kadym z naszych kocioów – to wszystko zoyo si na bardzo uroczyst atmosfer doynek.

„Bóg Zapa” równie za wszystkie zoone ofiary z okazji Doynek przez niektóre wioski. Te ofiary zostan przeznaczone na pokrycie kosztów malowania ogrodzenia cmentarza.

 

Podczas doynek rozstrzygnito konkursy na najlepszy korowód doynkowy i najpikniejsz koron doynkow:

> konkurs na najzabawniejszy korowód doynkowy: 

I miejsce – Wojciechów
II – Wachowice
III – Wysoka, owoszów

Wyrónienia: Boroszów, Grodzisko, Lena, Borki Wielkie, Borki Mae, wiercze, Bodzanowice.

 

> konkurs na najpikniejsz koron doynkow:

I miejsce – Borki W.
II – Boroszów, wiercze
III – owoszów, Wysoka

Wyrónienia: Kucoby, Wojciechów, Stare Olesno, Kolonia omnicka, Sowczyce, Lena, omnica.Nowe okno...
Transmisja z Jubileuszowej Uroczystoci Odpustowej ku czci w. Anny

Sobota - g. 18.00;
Niedziela - g. 9.00 i 11.00

Facebook: wysoka.parafiaNowe okno...
Pkolonie w Wysokiej - zaproszenie

Zapraszam do uczestnictwa w pókoloniach w Wysokiej, termin od 12.07.-21.07.2018 w godz. od 9.00 do 15.00, dzieci w wieku od 6 do 15 lat. 

Zapisy u P. Wolny Renata do 20.06.2018r. 

W dniach 7-8.07.2018r organizowany jest wyjazd do miasta partnerskiego Jezdkowice na spotkanie z myliwymi

Zapisy u P. Renaty Wolny do 14.06.2018r. Zapraszam.Nowe okno...
Pielgrzymka chorych na Gr w. Anny
Odnowiony krzy przy drodze w kierunku Kolonii .
Krzy tzw. „pruski” w Wysokiej odnowiony
Dzie Ojca… yczenia
EUCHARYSTIA… przystpowanie do Komunii w. - cz II
EUCHARYSTIA (Msza w., Komunia w. ), cz I
Pielgrzymki na Gr w. Anny
Zdjcia z uroczystoci I Komunii witej
Dzie Modlitw Chorych na Grze w. Anny
Zaproszenie na uroczysto odpustow w Kolonii .
Zaproszenie
Ju si zbliy miesic maj...
Diecezjalne wito Rodziny w Jemielnicy
Wielkanocne czuwanie modziey u w. Jzefa w Jemielnicy
Czuwanie modzieowe - zaproszenie
Kapliczki przydrone i krzye
Procesje bagalne
Waniejsze terminy w najbliszych tygodniach
Dzie witoci ycia
Pierwsze Oglnopolskie Spotkanie...
Dzie Otwartych Drzwi w Seminarium
Jubileusz 500-lecia Sanktuarium w. Anny w Olenie.
Wielkanocny Konkurs Biblijny 2018 - zestaw pyta
SPOWIED W.
WIELKI TYDZIE - 2018
ka rehabilitacyjne dla chorych
Tytka Miosierdzia
ODWIEDZINY CHORYCH
Uroczysto Zwiastowania NMP
DROGA KRZYOWA - Wysoka – Pt. od g. 8.00
Bp Czaja: Nie przedkadajmy wasnych dziaa ponad to, co z niebios
Apel do rolnikw wykonujcych opryski
O Kociele wedug papiea Franciszka opowiada opolanom bp Andrzej Czaja
Dzie Otwartych Drzwi w szkoach diecezjalnych w Nysie
wiatowy Dzie Modziey 2018
5 lat pontyfikatu papiea Franciszka
1% podatku na pomoc dla…
Nauki na Wielki Post – 2 przykazania mioci
Nauki na Wielki Post - szansa na zmian
WIELKI POST 2018
Katechizm
Wykadnia dla pierwszego, trzeciego i czwartego przykazania kocielnego
IV przykazanie kocielne. Zakaz zabaw ograniczony do Wielkiego Postu, ale pitek jest nadal dniem pokutnym
Skarbonka miosierdzia
Odpusty wWielkim Pocie
Ks. Bp. Juliusz Bieniek - 40 r. m. 14.01.18 g. 10.30
Biskup Juliusz Bieniek - Niezomny Suga Kocioa - Nigdy przeciw Bogu
Kapani pochodzcy z Naszej Parafii
Jak przey wita
Zakoczenie Roku Kalendarzowego


wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2012