Ogoszenia na Wielki Tydzie

Ogoszenia na Wielki Tydzie oraz wita Wielkanocne mona pobra klikajc tutaj.Nowe okno...
Konkurs Wielkanocny

Rozwizania piszemy na drugiej stronie lub na innej kartce:

nr pyt. – odpowied; np.; 10 – Nazaret.

Rozwizania wrzucamy do koszyczka przed naboestwem przy Boym Grobie – sobota, g. 15.00.

Losowanie nagród – na zakoczenie adoracji.

Udzia moe wzi kady, kto sam odpowie na pytania lub w przypadku modszych dzieci – z rodzicami. Wtedy podpisujemy: "Anna Badura z rodzicami."

 

Arkusz z pytaniami mona pobra tutaj.Nowe okno...
Spotkanie modlitewne Biskupa Opolskiego z osobami yjcymi w zwizkach niesakramentalnych

Zwyczajem lat ubiegych pod koniec Wielkiego Postu Biskup Opolski zaprasza na spotkanie modlitewne osoby yjce po rozwodzie w zwizkach niesakramentalnych. Odbdzie si ono 

w Niedziel Palmow 14 kwietnia o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.Nowe okno...
Modlitwa o urodzaje i bogosawiestwo przy pracy

Czas modlitwy o urodzaje i bg. przy pracy - MBF Kolonia . / 13.04.2019 /.

Utrudniony jest dojazd do Kolonii . – proponowany jest objazd przez Pyki ( droga polna – przez las )Nowe okno...
PRZYPOMNIENIE NAUKI KOCIOA

Zwizki Partnerskie ( = wspólne zamieszkanie „ jak maestwo”), maestwa cywilne ( = czyli niesakramentalne) – nie s zgodne z moralnoci chrzecijask. Jeeli kto wybiera taki styl ycia, musi te zaakceptowa konsekwencje takiej postawy. Nie moe sprawowa funkcji matki lub ojca chrzestnego, nie otrzymuje rozgrzeszenia przy spowiedzi (trwanie w grzechu) [ chyba e nie wyzna tego grzechu – a spowiednik nie ma obowizku o wszystko pyta ] ani nie moe wówczas przystpowa do komunii w.

Przystpowanie do komunii w. z grzechem cikim jest witokradztwem .

/ Sumienie dobrze pielgnowane daje nam odpowied /.

Taka postawa nie jest spraw prywatn – bo  swoim postpowaniem kto daje ze wiadectwo swojej wierze...innych swoim przykadem pociga do zego.

Rodzice i Rodzice Chrzestni powinni si czu odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci oraz koniecznie upomnie w przypadku takiej sytuacji.

Najbardziej niepokojcym faktem jest – e jakiekolwiek  pouczenia od wielu ju lat nie odnosz adnego skutku. Z roku na rok jest coraz gorzej...

Synod Biskupów potwierdzi praktyk Kocioa, opart na Pimie witym (por. Mk 10, 2-12), niedopuszczania do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawary nowe zwizki, poniewa swoim stanem i sytuacj yciow obiektywnie sprzeciwiaj si tej jednoci w mioci pomidzy Chrystusem i Kocioem, która jest oznaczona i realizowana w Eucharystii. Niemniej jednak osoby rozwiedzione, które zawary ponowne zwizki, nadal − pomimo ich sytuacji − przynale do Kocioa, który ze szczególn trosk im towarzyszy w ich pragnieniu kultywowania, na tyle na ile to jest moliwe,Nowe okno...
Gaik

Od poniedziaku 8 kwietnia do pitku 12 kwietnia 2019 roku dzieci z Publicznego Przedszkola w Wysokiej i Wachowie bd kultywoway tradycj "Chodzenia z Gaikiem" odwiedzajc mieszkaców wsi Wysoka i Wachów z ludowymi przypiewkami.Nowe okno...
TYTKA MIOSIERDZIA

TYTKA MIOSIERDZIA – jest rodkiem, dziki któremu moemy zoy nasz  wielkopostny dar jamuny. Tym naszym darem jednoczenie pomagamy innym.

TYTKI moemy odebra w zakrystii. Nasze „Dary Jamune” skadamy pod krzyami w naszych kocioach w najbliszych dniach ( pitek – niedziela…. ). W Wielkim Tygodniu zostan przekazane osobom – dla których bd wsparciem i darem witecznym „od zajczka”.Nowe okno...
1 % podatku na pomoc dla…

Wszyscy, którzy chc, aby drobna cz ich podatku zamiast do wspólnego budetu pastwa trafia do osób potrzebujcych, proszeni s o wypenienie do 30 kwietnia br. rocznego rozliczenia podatkowego i wskazanie w nim osoby lub instytucji, które chcemy wesprze nasz ofiar.

Mamy do wyboru róne osoby i instytucje. Wane jest, aby tego nie zaniedba i nie zmarnowa tych pienidzy, które mog by wielk pomoc dla dzieci, dorosych czy instytucji;

Sporód bardzo wielu propozycji proponujemy wybra (moe by tylko jedna )…..

1/ Kozica Ignacy ( Lena l. 6 ) – KRS: 0000 186 434

2/ Caritas Diecezji Opolskiej - KRS: 0000 290 982

3/ Katedra Opolska - KRS: 0000 248 126

4/ /…./

Wszystkim darczycom skadamy serdeczne „Bóg Zapa”

Panie z Caritasu bd suyy pomoc w wypenianiu tych formularzy... Respondek Agata ( 691920744 ) ....Pipa Agata ( 34 358 4448 )

Mona skorzysta równie z gotowych programów na stronach internetowych.Nowe okno...
Odpusty wWielkim Pocie

1. W Pitki Wielkiego Postu za pobone odmówienie modlitwy Oto ja dobry i najsodszy Jezu po Komunii w. przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyowanego mona zyska odpust zupeny. W inne dni mona zyska odpust czstkowy.

2. Za pobone odprawienie Drogi Krzyowej mona uzyska codziennie odpust zupeny. W indywidualnym odprawianiu naley przechodzi od stacji do stacji.  W odprawianiu wspólnotowym wystarczy, e przechodzi prowadzcy lub ministrant z krzyem.

3. Za pobone uczestniczenie w naboestwie Gorzkich ali take mona uzyska odpust zupeny pod zwykymi warunkami.

 

Warunki uzyskania odpustu zupenego:

  • brak jakiegokolwiek przywizania do grzechu, nawet powszedniego,
  • odbycie spowiedzi sakramentalnej (jedna spowied wystarczy dla kilku odpustów, wic wierny, chodzcy do spowiedzi przynajmniej co miesic, moe codziennie uzyska odpust zupeny),
  • przyjcie Komunii witej (konieczna dla uzyskania kadego odpustu, lecz mona j przyj w cigu kilku dni po czynnoci),
  • odmówienie modlitwy w intencjach Ojca witego (konieczna dla uzyskania kadego odpustu; np. „Ojcze nasz” i „Zdrowa Mario”; nie chodzi tu o modlitw za samego papiea, lecz w ogólnych intencjach Ojca witego)
  • posiada intencj zyskania odpustu;

Jeeli jest brak cakowitej dyspozycji, lub nie byy wypenione wszystkie warunki, zyskuje si odpust czstkowy. Szczególnie pierwszy warunek wydaje si nam bardzo trudny do wykonania.Nowe okno...
Skarbonka miosierdzia

Koció nie zapomina o tym, e jego istot stanowi wiara w Boga i nie zmienia ordzia zbawienia na ofert socjalna. Sia tego ordzia rodzi jednak  take zaangaowanie spoeczne, generuj nowe inicjatywy socjalne, opiekucze, wychowawcze. Jedn z takich inicjatyw jest troska o czowieka chorego, niepenosprawnego, zagubionego w yciu, wymagajcego wsparcia.

Ju po raz 23  w okresie Wielkiego Postu Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza wiernych do signicia po papierow skarbonk jamuny wielkopostnej. Szczególnie serdecznie zachcamy do tego dzieci i modzie, aby pomóc im w odkrywaniu spoecznego wymiaru swojej wiary. 

W tym roku chcemy pomóc maym dzieciom, które przechodz proces rehabilitacji w naszym Diecezjalnym ( Caritasowym ) Centrum Rehabilitacji  dla Dzieci w Opolu

Jamuna wielkopostna posiada utrwalon i uznan tradycj. Potrzebuje jednak wci nowych inspiracji, zwaszcza w krgach dzieci i modziey. Papierowe skarbonki z logo Caritas mog pomóc modemu pokoleniu w utrwaleniu przekonania, e rezygnacja z tego, co dla jednych zbyteczne pomaga innym w osiganiu tego, co dla nich konieczne.

Niech ta tegoroczna propozycja zostanie podjta nie tylko przez dzieci, ale równie i przez dorosych. Moemy w ten sposób -  solidaryzujc si z yjcymi w bardzo trudnych warunkach  - wyrazi wdziczno za wielki skarb, jakim s nasze domy rodzinne….   pene ciepa, wygody i dobrej atmosfery.

Zebrane ofiary do < skarbonek wielkopostnych > lub innych < prywatnych skarbonek > zoymy przy Boym Grobie w Wielk Sobot....

Moemy skada take swoje ofiary do skarbonki w. Antoniego (CARITAS) w naszych kocioach.

 Nowe okno...
Skarbonki Jamuny Wielkopostnej

Caritas Diecezji Opolskiej od ponad 20 lat w okresie Wielkiego Postu rozprowadza papierowe skarbonki jamuny wielkopostnej. Przeznaczeniem jamuny bdzie w tym roku wsparcie Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu przy ul. Mickiewicza 5, któremu grozi zamknicie. Placówka co roku usprawnia ponad tysic dzieci z deficytami rozwojowymi, w wieku od 1 miesica do 18-go roku ycia. Nowe okno...
Powicenie krzya w Wachowicach

W Wachowicach na ul. Szkolnej  – na granicy z Olesnem – zosta postawiony nowy krzy. Zostanie powicony 09.03.2019 ( sobota )  o g. 15.00. Zapraszam na wspóln modlitw – nie tylko mieszkaców Wachowic.

Powicenia dokona Ks. Dziekan Walter LENART.Nowe okno...
Spotkanie Biskupa Opolskiego z pracujcymi za granic i ich rodzinami

Zwyczajem lat ubiegych, w pitek 28 grudnia, w wito w. Modzianków, Biskup Opolski zaprasza wszystkich pracujcych na co dzie za granic czyli tzw. emigrantów zarobkowych oraz ich rodziny, dowiadczone sytuacj rozki, na modlitewne spotkanie do kocioa pw. Wniebowzicia NMP 

w Jemielnicy. O godz. 11.00 bp Andrzej Czaja odprawi tam Msz w. i wygosi okolicznociowe Sowo Boe.Nowe okno...
BOE NARODZENIE...

Maryja opowiada mowi swój sen: „Miaam sen, Józefie. Nie rozumiem go do koca, ale wiem, e by o urodzinach naszego Syna. Ludzie przygotowywali si do nich cztery tygodnie. Dekorowali domy i kupowali nowe rzeczy. Przygotowywali dziesitki prezentów. Ale – co dziwne – te prezenty nie byy dla naszego Syna. Owijali je  w kolorowy papier, przewizywali zotymi wstkami i skadali pod drzewkiem ozdobionym wiatami. Wszystko wygldao tak cudownie. Wszyscy si umiechali i byli szczliwi. Byli tak podekscytowani prezentami. Wrczali je sobie wzajemnie. Ale wiesz, Józefie, nic nie podarowali naszemu Synowi. Nie pomyleli o Nim. Nawet nie wspomnieli Jego imienia. Czy nie wydaje Ci si dziwne, obchodzi czyje urodziny i zupenie nie zwraca na niego uwagi? Wszyscy byli radoni, a mnie chciao si paka. I Jezus te by smutny. Cae szczcie, e to by tylko sen”.

Byoby straszne, gdyby to bya prawda! 

 

Przywrómy CHRYSTUSA W BOE NARODZENIE.Nowe okno...
Skd si wzio Boe Narodzenie?

Wedug wszelkiego prawdopodobiestwa Koció zacz obchodzi wita Boego Narodzenia w pierwszej poowie IV wieku, rycho po uzyskaniu wolnoci. Mimo bogatych róde chrzecijaskich, pochodzcych z tego okresu, nie sposób jednak ustali jednoznacznie  i definitywnie pocztków tego wita.Czytaj wiecej...
Paczka dla...

Dni listopadowe skaniaj nie tylko do refleksji cmentarnych i zapraszaj do modlitwy za zmarych, ale przez witych patronów listopadowych skaniaj take do dzie miosierdzia: w. Marcin, bg. Maria Luiza Merkert ( lska Samarytanka ), w. Elbieta a póniej w. Mikoaj i „Dziecitko”.Czytaj wiecej...
Odpust za zmarych

Pierwsze dni listopada stanowi zaproszenie do uzyskania przez wiernych odpustu zupenego i ofiarowania go za zmarych. 

 Czytaj wiecej...
Groby na naszych cmentarzach parafialnych

W ostatnim czasie – pomimo wielkiej troski wielu rodzin – wzrasta ilo grobów zaniedbanych. Wikszo z nich jest z odlegych lat – najblisza rodzina ju nie yje, a dalsze pokrewiestwo zaglda bardzo rzadko na cmentarz. Najczciej na grobach pojawiaj si raz w roku sztuczne kwiaty i znicz.Czytaj wiecej...
Pochd w. Marcina: o dobrych uczynkach, lampionach i oczyszczajcej mocy ognia

11 listopada wspomina si w. Marcina, patrona m. in. armii, rycerzy, dzieci, podróujcych, ebraków. w. Marcin y w IV wieku. Za modu by rzymskim legionist, lecz po przyjciu chrztu porzuci sub wojskow. Nastpnie przez szereg lat prowadzi pustelniczy tryb ycia, skupiajc wokó siebie kilkudziesiciu innych mnichów. Wkrótce zosta ogoszony biskupem z Tours. Jako ordynariusz "zrewolucjonizowa" swój urzd - wyszed z katedry i zacz sam chodzi do wiernych, nawizywa kontakty z innymi biskupami, y skromnie i przykadnie. Sta si ojcem ycia zakonnego we Francji, a póniej patronem tego kraju.Czytaj wiecej...
Rekolekcje Parafialne

... to czas naszej pogbionej refleksji. Kade ze spotka rekolekcyjnych bdzie okazj, aby odwiey nasz relacj z Jezusem i bliskimi. Bdzie to równie okazja, aby dobrze przygotowa si do spotka z naszymi zmarymi…aby poprzez modlitw i zatrzymanie si przy nich na cmentarzach obdarowa ich nasz mioci (modlitwa, troska o groby…). W programie rekolekcji pomijamy tradycyjne nauki stanowe, natomiast chcemy si zebra na SPOTKANIU RODZICÓW.

Nauki rekolekcyjne gosi bd  – O.Salezy OFM ( Gwardian i Proboszcz - Borki W. ) oraz O. Ignacy OFM (Dyr. Domu Pielgrzyma na Górze w. Anny)Nowe okno...
238 Pielgrzymka Parafii Wysoka na Gr w.Anny - zdjcia
Doynki Gminne, Wysoka 2018 - zdjcia
Nasza 238 pielgrzymka parafialna na Gr w. Anny
Uroczysto Podwyszenia Krzya witego z obchodami kalwaryjskimi: 14-16.09.18
DOYNKI PARAFIALNE... DOYNKI GMINNE 2018.
Transmisja z Jubileuszowej Uroczystoci Odpustowej ku czci w. Anny
Pkolonie w Wysokiej - zaproszenie
Pielgrzymka chorych na Gr w. Anny
Odnowiony krzy przy drodze w kierunku Kolonii .
Krzy tzw. „pruski” w Wysokiej odnowiony
Dzie Ojca… yczenia
EUCHARYSTIA… przystpowanie do Komunii w. - cz II
EUCHARYSTIA (Msza w., Komunia w. ), cz I
Pielgrzymki na Gr w. Anny
Zdjcia z uroczystoci I Komunii witej
Dzie Modlitw Chorych na Grze w. Anny
Zaproszenie na uroczysto odpustow w Kolonii .
Zaproszenie
Ju si zbliy miesic maj...
Diecezjalne wito Rodziny w Jemielnicy
Wielkanocne czuwanie modziey u w. Jzefa w Jemielnicy
Czuwanie modzieowe - zaproszenie
Kapliczki przydrone i krzye
Procesje bagalne
Waniejsze terminy w najbliszych tygodniach
Dzie witoci ycia
Pierwsze Oglnopolskie Spotkanie...
Dzie Otwartych Drzwi w Seminarium
Jubileusz 500-lecia Sanktuarium w. Anny w Olenie.
Wielkanocny Konkurs Biblijny 2018 - zestaw pyta
SPOWIED W.
WIELKI TYDZIE - 2018
ka rehabilitacyjne dla chorych
Tytka Miosierdzia
ODWIEDZINY CHORYCH
Uroczysto Zwiastowania NMP
DROGA KRZYOWA - Wysoka – Pt. od g. 8.00
Bp Czaja: Nie przedkadajmy wasnych dziaa ponad to, co z niebios
Apel do rolnikw wykonujcych opryski
O Kociele wedug papiea Franciszka opowiada opolanom bp Andrzej Czaja
Dzie Otwartych Drzwi w szkoach diecezjalnych w Nysie
wiatowy Dzie Modziey 2018
5 lat pontyfikatu papiea Franciszka
1% podatku na pomoc dla…
Nauki na Wielki Post – 2 przykazania mioci
Nauki na Wielki Post - szansa na zmian
WIELKI POST 2018
Katechizm
Wykadnia dla pierwszego, trzeciego i czwartego przykazania kocielnego
IV przykazanie kocielne. Zakaz zabaw ograniczony do Wielkiego Postu, ale pitek jest nadal dniem pokutnym


wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019