Spotkanie Biskupa Opolskiego z pracujcymi za granic i ich rodzinami

Zwyczajem lat ubiegych, w pitek 28 grudnia, w wito w. Modzianków, Biskup Opolski zaprasza wszystkich pracujcych na co dzie za granic czyli tzw. emigrantów zarobkowych oraz ich rodziny, dowiadczone sytuacj rozki, na modlitewne spotkanie do kocioa pw. Wniebowzicia NMP 

w Jemielnicy. O godz. 11.00 bp Andrzej Czaja odprawi tam Msz w. i wygosi okolicznociowe Sowo Boe.Nowe okno...
BOE NARODZENIE...

Maryja opowiada mowi swój sen: „Miaam sen, Józefie. Nie rozumiem go do koca, ale wiem, e by o urodzinach naszego Syna. Ludzie przygotowywali si do nich cztery tygodnie. Dekorowali domy i kupowali nowe rzeczy. Przygotowywali dziesitki prezentów. Ale – co dziwne – te prezenty nie byy dla naszego Syna. Owijali je  w kolorowy papier, przewizywali zotymi wstkami i skadali pod drzewkiem ozdobionym wiatami. Wszystko wygldao tak cudownie. Wszyscy si umiechali i byli szczliwi. Byli tak podekscytowani prezentami. Wrczali je sobie wzajemnie. Ale wiesz, Józefie, nic nie podarowali naszemu Synowi. Nie pomyleli o Nim. Nawet nie wspomnieli Jego imienia. Czy nie wydaje Ci si dziwne, obchodzi czyje urodziny i zupenie nie zwraca na niego uwagi? Wszyscy byli radoni, a mnie chciao si paka. I Jezus te by smutny. Cae szczcie, e to by tylko sen”.

Byoby straszne, gdyby to bya prawda! 

 

Przywrómy CHRYSTUSA W BOE NARODZENIE.Nowe okno...
Skd si wzio Boe Narodzenie?

Wedug wszelkiego prawdopodobiestwa Koció zacz obchodzi wita Boego Narodzenia w pierwszej poowie IV wieku, rycho po uzyskaniu wolnoci. Mimo bogatych róde chrzecijaskich, pochodzcych z tego okresu, nie sposób jednak ustali jednoznacznie  i definitywnie pocztków tego wita.


Co do daty 25 grudnia, to wszelka rekonstrukcja motywów, dlaczego wybrano wanie t dat, musi liczy si z dwoma nastpujcymi faktami. 

Przede wszystkim jest to ten dzie po przesileniu zimowym, który rozpoczyna stopniowe wyduanie si dnia. Dawne ludy, które odczuway zwizek z przyrod znacznie gbiej ni czowiek wspóczesny, do czsto obchodziy jakie swoje wita wanie w tym okresie. W staroytnym Rzymie — zanim jeszcze cesarz Aurelian ogosi wito „narodzin niezwycionego soca” — obchodzono haaliwie i nie bez elementów wyuzdania tydzie Saturnalii (17—23 grudnia). Swoje wita w zwizku z zimowym przesileniem obchodzili ponadto Egipcjanie oraz syryjscy czciciele Baala (podobnie jak dawni Sowianie witowali w okresie przesilenia letniego).

Przypatrzmy si jeszcze, w jaki sposób Grzegorz z Nazjanzu, w swoim kazaniu na Boe Narodzenie, kontrastuje to wito ze witowaniem pogaskim: „Uczcijmy to wito nie jarmarcznie, lecz bosko, nie na sposób wiecki, lecz nadziemski, nie jako nasze, lecz jako Tego, który jest nasz, a raczej jako Tego, który jest Panem; nie jako wito saboci, lecz uzdrowienia. (...) Nie rozkoszujmy si hulankami i pijatykami (Rz 13,13). (...) 


Nowe okno...
Paczka dla...

Dni listopadowe skaniaj nie tylko do refleksji cmentarnych i zapraszaj do modlitwy za zmarych, ale przez witych patronów listopadowych skaniaj take do dzie miosierdzia: w. Marcin, bg. Maria Luiza Merkert ( lska Samarytanka ), w. Elbieta a póniej w. Mikoaj i „Dziecitko”.Czytaj wiecej...
Odpust za zmarych

Pierwsze dni listopada stanowi zaproszenie do uzyskania przez wiernych odpustu zupenego i ofiarowania go za zmarych. 

 Czytaj wiecej...
Groby na naszych cmentarzach parafialnych

W ostatnim czasie – pomimo wielkiej troski wielu rodzin – wzrasta ilo grobów zaniedbanych. Wikszo z nich jest z odlegych lat – najblisza rodzina ju nie yje, a dalsze pokrewiestwo zaglda bardzo rzadko na cmentarz. Najczciej na grobach pojawiaj si raz w roku sztuczne kwiaty i znicz.Czytaj wiecej...
Pochd w. Marcina: o dobrych uczynkach, lampionach i oczyszczajcej mocy ognia

11 listopada wspomina si w. Marcina, patrona m. in. armii, rycerzy, dzieci, podróujcych, ebraków. w. Marcin y w IV wieku. Za modu by rzymskim legionist, lecz po przyjciu chrztu porzuci sub wojskow. Nastpnie przez szereg lat prowadzi pustelniczy tryb ycia, skupiajc wokó siebie kilkudziesiciu innych mnichów. Wkrótce zosta ogoszony biskupem z Tours. Jako ordynariusz "zrewolucjonizowa" swój urzd - wyszed z katedry i zacz sam chodzi do wiernych, nawizywa kontakty z innymi biskupami, y skromnie i przykadnie. Sta si ojcem ycia zakonnego we Francji, a póniej patronem tego kraju.Czytaj wiecej...
Rekolekcje Parafialne

... to czas naszej pogbionej refleksji. Kade ze spotka rekolekcyjnych bdzie okazj, aby odwiey nasz relacj z Jezusem i bliskimi. Bdzie to równie okazja, aby dobrze przygotowa si do spotka z naszymi zmarymi…aby poprzez modlitw i zatrzymanie si przy nich na cmentarzach obdarowa ich nasz mioci (modlitwa, troska o groby…). W programie rekolekcji pomijamy tradycyjne nauki stanowe, natomiast chcemy si zebra na SPOTKANIU RODZICÓW.

Nauki rekolekcyjne gosi bd  – O.Salezy OFM ( Gwardian i Proboszcz - Borki W. ) oraz O. Ignacy OFM (Dyr. Domu Pielgrzyma na Górze w. Anny)Nowe okno...
238 Pielgrzymka Parafii Wysoka na Gr w.Anny - zdjcia

Zdjcia z 238. Pielgrzymki naszej Parafii na Gór w. Anny do obejrzenia w Foto-Galerii - zapraszamy.Nowe okno...
Doynki Gminne, Wysoka 2018 - zdjcia

Zdjcia z Doynek Gminnych dostpne s pod adresem

olesno.pl/7894/dozynki-gminne-wysoka-2018.htmlNowe okno...
Nasza 238 pielgrzymka parafialna na Gr w. Anny

...to czas naszej wspólnej modlitwy w rónych intencjach, które dotycz ycia w naszej wspólnocie parafialnej. 

Wspóln modlitw rozpoczynamy w grocie. 

W pitek obchody parafialne (Droga Krzyowa) – natomiast w sobot wspólne obchody kalwaryjskie z kazaniami przy kilku stacjach. W niedziel – Dróki Maryjne.

Wspóln intencj bdzie wdziczno za wszelkie obdarowanie nas DARAMI DUCHA WITEGO – w yciu osobistym,  w naszych rodzinach i w naszym rodowisku….Dzikujemy za naszych dziadków, rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli troszczcych si o dobry klimat w naszych rodzinach….za kapanów, siostry zakonne, katechetów dbajcych o duchowy rozwój naszych rodzin….Zabieramy równie na pielgrzymi drog nasze osobiste intencje…naszych chorych. osamotnionych, zagubionych w yciu i uzalenionych….Spogldamy z niepokojem a zarazem z zaufaniem Boej Opatrznoci na przyszo. 

w. Anna niech nam te bdzie patronk na te dni modlitwy. To pod Jej opiek jestemy od 500 lat -dzikujemy wic za t  opiek i powierzamy Jej ordownictwu nasze Rodziny.

Kady dzie przynosi nowe wyzwania – nie zawsze je rozumiemy… nie zawsze jestemy  w stanie podoa tym wyzwaniom. Niech modlitwa na naszej Górze Ufnej Nadziei u w. Anny bdzie naszym mocnym aktem zawierzenia i podjcia postanowie - …aby strzec wiary naszych ojców i podejmowa na drodze wiary te zadania, które umocni w wierze nas, nasze rodziny i wszystkich nam bliskich. Nowe okno...
Uroczysto Podwyszenia Krzya witego z obchodami kalwaryjskimi: 14-16.09.18

Pitek - 14 wrzenia 2018

17.30 - Procesja z Bazyliki do Trzech Krzyy. Nieszpory o w. Krzyu, Msza w. w int. zmarych.

20.00 – Bazylika:  Naboestwo i kazanie ( piewa modzie z Nysy) .

 

Sobota – 15  wrzenia 2018

6.45 - W Grocie Lurdzkiej - Godzinki do w. Anny.

7.30 - W Grocie Lurdzkiej - Msza w. Pontyfikalna na rozpoczcie Obchodów Kalwaryjskich

19.00 -  Grota Lurdzka: Naboestwo ze wiecami.

 

Niedziela - 16 wrzenia 2018

6.30 - Przy Trzech Krzyach - Godzinki do w. Anny i rozpoczcie Obchodów Kalwaryjskich.

10.30 - W Grocie Lurdzkiej - Uroczysta Suma w int. yjcych i za zmarych polecanych w wypominkach. 

         Naboestwo na zakoczenie Obchodów Kalwaryjskich.Nowe okno...
DOYNKI PARAFIALNE... DOYNKI GMINNE 2018.

Gminne Doynki w naszej gminie po 6 latach ( 2012) znowu odbyy si w Wysokiej.

Dopoudniowa cz parafialna obejmowaa msze w. odprawione w int. Rolników i wszystkich pracujcych w naszych trzech kocioach.

O godz. 14.00 zgromadzilimy si na Naboestwie Dzikczynnym z udziaem mieszkaców naszej Parafii i Gminy, wadzami samorzdowymi, sotysami oraz mieszkacami Jezdkovic (Czechy ).

Po naboestwie odby si korowód – bardzo starannie przygotowany przez poszczególne miejscowoci naszej Gminy. Bardzo mocno padajcy deszcz przysoni wiele bogatych treci zawartych w korowodzie. Nie wszyscy mogli  równie doceni ogrom pracy i pomysowoci woonej w przygotowanie korowodu przez poszczególne wioski. Mona jednak odwoa si do zdj i krótkiego filmu ( FB Wysoka live).

Po korowodzie starostowie doynek – Renata i Sebastian WOLNY przekazali p. Burmistrzowi Sylwestrowi Lewickiemu tradycyjny chleb doynkowy, który zosta podzielony pomidzy uczestników uroczystoci.

Wystp naszych rodzimych artystów: przedszkolaków z Wysokiej, zespou „Dionizos and Sisters”, zespou „Sami Swoi” ( Zabawa taneczna) oraz spoza Wysokiej Masztalscy – to akcenty programu rozrywkowego w namiocie.

„Bóg Zapa” wszystkim sotysom i tym, którzy wykonali korony i z nimi przyjechali, osobom, które przygotoway wietne scenki na korowód...

To wszystko wymagao ogromnego nakadu pracy... Kada z nich  - korony i scenki - zawieraa w sobie swoisty, niepowtarzalny urok a przede wszystkim woone „serce” tych, którzy je przygotowali. To by bardzo wielki wysiek, który zasuguje na wielkie uznanie.

„Bóg Zapa’ mieszkacom Wysokiej za podjcie si i zrealizowanie tak odpowiedzialnego zadania – jak zorganizowanie Doynek Gminnych. 

Wiele osób wczyo si w ogrom prac, które trzeba byo wykona przed i po uroczystoci.

Rozdzielenie koocza (120 blach – wyk. przez piekarni „U Marcina”), kawy, zrealizowanie talonów dla korowodu i osób z koronami (kilkaset osób), rozdzielenie napojów i innych poczstunków oraz bardzo wiele spraw porzdkowych przed, w czasie i po doynkach (straacy, doroli, modzie...) – to tylko niektóre z ogólnie okrelonych prac przeprowadzonych pod przewodnictwem p. Renaty WOLNY, dziki której inicjatywie Doynki Gminne zostay zorganizowane w Wysokiej, 

Równie cay wkad pracy woony w przygotowanie caej oprawy liturgicznej, bardzo staranne przystrojenie kocioów, zoone dary i pikne stroje wszystkich osób z koronami w kadym z naszych kocioów – to wszystko zoyo si na bardzo uroczyst atmosfer doynek.

„Bóg Zapa” równie za wszystkie zoone ofiary z okazji Doynek przez niektóre wioski. Te ofiary zostan przeznaczone na pokrycie kosztów malowania ogrodzenia cmentarza.

 

Podczas doynek rozstrzygnito konkursy na najlepszy korowód doynkowy i najpikniejsz koron doynkow:

> konkurs na najzabawniejszy korowód doynkowy: 

I miejsce – Wojciechów
II – Wachowice
III – Wysoka, owoszów

Wyrónienia: Boroszów, Grodzisko, Lena, Borki Wielkie, Borki Mae, wiercze, Bodzanowice.

 

> konkurs na najpikniejsz koron doynkow:

I miejsce – Borki W.
II – Boroszów, wiercze
III – owoszów, Wysoka

Wyrónienia: Kucoby, Wojciechów, Stare Olesno, Kolonia omnicka, Sowczyce, Lena, omnica.Nowe okno...
Transmisja z Jubileuszowej Uroczystoci Odpustowej ku czci w. Anny

Sobota - g. 18.00;
Niedziela - g. 9.00 i 11.00

Facebook: wysoka.parafiaNowe okno...
Pkolonie w Wysokiej - zaproszenie

Zapraszam do uczestnictwa w pókoloniach w Wysokiej, termin od 12.07.-21.07.2018 w godz. od 9.00 do 15.00, dzieci w wieku od 6 do 15 lat. 

Zapisy u P. Wolny Renata do 20.06.2018r. 

W dniach 7-8.07.2018r organizowany jest wyjazd do miasta partnerskiego Jezdkowice na spotkanie z myliwymi

Zapisy u P. Renaty Wolny do 14.06.2018r. Zapraszam.Nowe okno...
Pielgrzymka chorych na Gr w. Anny

Tylko 27 osób zebrao si na pielgrzymk chorych na Gór w.Anny.Tam wraz z Ks.Bp Pawem STOBRAW uczestniczylimy we mszy w. Przed msz w.  OO. Franciszkanie prowadzili Drog Krzyow, natomiast po mszy w. i pielgrzymkowym posiku uczestniczylimy w modlitwie róacowej i adoracji Najw. Sakramentu. Tej modlitwie przewodniczy diecezjalny duszpasterz chorych  – Ks. Lucjan GEMBCZYK ( prob. par. Kotulin) a kazanie wygosi O. Ambroy OFM. Nasz modlitw objlimy na Górze w. Anny wszystkich naszych bliskich chorych w domach i szpitalach… Pamitkowe zdjcia mona obejrze na FB ( wysokaparafia ).Nowe okno...
Odnowiony krzy przy drodze w kierunku Kolonii .

Odnowiony zosta krzy przy drodze w kierunku Kolonii . Prace wykona p. Marian Maleska. Za te prace – „Bóg Zapa”

Krzy ten upamitnia wydarzenie z 1908 roku. Ufundowa go gospodarz Maciejok. Kiedy ora woami pole wczesnym rankiem, przy pugu mia zawieszon latarni. Przechodzia wówczas w tym miejscu kobieta – ona wysockiego organisty i jednoczenie nauczyciela w Kolonii ., która by w daleko posunitej ciy. Przestraszya si bardzo tego wiateka i bya obawa poronienia. Wtedy na ubaganie zdrowia dla matki i dziecka p. Maciejok ufundowa ten krzy. Krzy by wczeniej postawiony pod lasem. Poniewa jednak cieka ju w tym nie jest uczszczana - bo powstaa w midzyczasie droga i krzyowi grozio zapomnienie –  ks. prob. J. Mroche w 1983 r. przeniós krzy bliej drogi.Nowe okno...
Krzy tzw. „pruski” w Wysokiej odnowiony

Kolejny krzy na terenie naszej parafii zosta odnowiony. O odnowienie tego krzya postara si 

p. Andrzej SZUKAA. Na poszczególnych etapach ( mocny fundament, przygotowanie i obróbka drzewa….) pomagali mu: Waldemar Jeziorek, Klaudiusz Wolny, Alfred Rataj, Jacek Hase.

Krzy jest wykonany z drzewa modrzewiowego. Ze wzgldu na bardzo duy korpus ( figur ) - cz z drzewa jest równie duych rozmiarów. To z kolei sprawia, e dua cz drzewa ma wiksze tendencje do pkania. Wymaga wic bdzie krzy nieustannego dogldania i czstych konserwacji w miejscu logicznie pojawiajcych si pkni ( w zalenoci od warunków atmosferycznych ).

Krzy ma swoj bardzo dug histori. Jak podaj stare kroniki - siga swoj histori wydarzenia z 19 lutego 1743 roku. Do sotysa Walochy, który mieszka na pocztku wioski od Olesna ( obecnie gospodarstwo Krystian i Rafaela Wolny )-  przyby pruski chory  z daniem, aby sotys da mu swojego konia na cele wojskowe. Krewki sotys nie speni da, „da mu w gb” a na dodatek wyrzuci chorego z domu w którym si sam zabarykadowa. odak zacz szuka siekiery, aby rozbi drzwi. W tym czasie przyby do sotysa mynarz z Wojciechowa, który stara si uspokoi pruskiego oficera. Ten jednak bardzo rozgoryczony i podekscytowany do granic wytrzymaoci swoj lanc przebi mynarza na wylot. Ten pad i po pewnym czasie zmar. 

Na miejscu zbrodni ona mynarza postawia krzy upamitniajcy to bolesne wydarzenie. Krzy ten z biegiem lat przeniesiono na drug stron drogi – kilkadziesit metrów od miejsca zbrodni.

 Wyjedajc z Wysokiej w kierunku Olesna – „wjedamy na ten krzy”.

Krzyem opiekuje si od wielu lat rodzina SZUKAA.

„Bóg Zapa” rodzinie Szukaa oraz wszystkim, którzy pomagali w pracach przy postawieniu nowego krzya.Nowe okno...
Dzie Ojca… yczenia

Kiedy wypada Dzie Ojca w tym roku? Przypominamy kiedy zoy tacie yczenia oraz kiedy obchodzi si ten dzie w innych krajach. Zdradzamy te, jakie byy pocztki tego wita.

Kady z nas doskonale pamita, kiedy jest Dzie Matki, jednak Dzie Ojca jest dla wikszoci z nas mniej oczywisty. To wito, od 1965 jest w Polsce niezmiennie 23 czerwca, w tym roku wypada wic w sobot.

Warto wiedzie, e Dzie Ojca, lub jego odpowiedniki, róni si dat w zalenoci od kraju. W Niemczech, wito ojców tosame jest z Dniem Mczyzny i wypada 40 dni po Wielkanocy. We Woszech, Hiszpanii i Portugalii przypada 19 marca. W Wielkiej Brytanii i Francji jest to trzecia niedziela czerwca, natomiast w Austrii oraz Belgii- druga.

Za „matk dnia ojca” uwaana jest Amerykanka - Sonora Smart Dodd. Zacza walczy o uznanie wita taty par lat po pojawieniu si Dnia Matki, gdy uwaaa, e rola ojca nie jest wystarczajco reprezentowana w pop kulturze. Matka Sonory zmara gdy ta bya nastolatk i wychowaniem jej oraz licznego rodzestwa zaj si ojciec - William Smart. Starania Sonory okazay si skuteczne i pierwszy Dzie Ojca odby si w trzeci niedziel czerwca 1909 w Spokane i w ten dzie obchodzony jest w USA do dzisiaj.Nowe okno...
EUCHARYSTIA… przystpowanie do Komunii w. - cz II

Koció uznaje, e ycie w zwizku niesakramentalnym ( zwizek partnerski = konkubinat lub zwizek maeski z przeszkodami – przynajmniej jedna ze stron ju wczeniej zawara zwizek maeski) jest sprzeczne z Ewangeli i nauk Kocioa. 

Z drugiej strony maonkowie niesakramentyalni s nadal czonkami Kocioa Chrystusowego i ludu Boego. Nie s wykluczeni ze wspólnoty Kocioa. Nie s ekskomunikowani. Nie mog tylko przyjmowa sakramentu pokuty i Komunii witej Jako chrzecijanie i katolicy maj prawo i obowizek uczestniczy w yciu religijnym i spoecznym Kocioa w stopniu dla nich dostpnym, a ich dzieci w stopniu penym. 

Maj obowizek poznawa sowo Boe i y sowem Boym. Winni uczszcza na kazania, rekolekcje parafialne, tridua. W niektórych orodkach duszpasterskich organizowane s dla nich nawet specjalne dni skupienia i rekolekcje zamknite. Oprócz suchania sowa Boego w Kociele winni czyta sowo Boe z Pisma witego i pogbia wiar przez lektur ksiek religijnych i prasy katolickiej w swoich domach i rodzinach. Do ycia wiary, obok suchania i czytania sowa Boego, konieczna jest modlitwa. Winni duo i ufnie modli si indywidualnie i w rodzinie. Maj obowizek, jak wszyscy katolicy, uczestniczy w niedzielnej i witecznej Mszy witej.

Napisaa mi kobieta: Jestem w drugim zwizku maeskim i ubolewam nad tym, e nie mog przystpi do Komunii w. Nastpnie uzasadnia pozostawanie w nowym zwizku, który zawara po rozpadzie maestwa: bo „po pierwsze maestwo byo koszmarem”, bo trzeba byo dzieci godnie wychowa, bo ten drugi mczyzna by schorowany. Potem przedstawia zalety obecnego stanu, po czym stwierdzia: „Chodzimy co niedziel na Msz w. i al mi si robi, jak inni przystpuj do stou Paskiego, a my nie.” Autorka koczy zdaniem: Myl, e Pan Jezus przyznaby mi racj”. To jeden z kilku podobnie brzmicych listów, jakie ostatnio otrzymaem. Przytaczam jego fragmenty, bo dobrze ilustruj istot problemu. 

Zacznijmy od tego, e to nie fizyczne rozstanie z mem uniemoliwio Autorce przystpowanie do Komunii w., lecz jej wasna, wolna decyzja. Czowiek nieraz, mimo stara, nie jest w stanie zapobiec rozpadowi sakramentalnego maestwa, ale nikt nie jest zmuszony wej w ponowny zwizek – a to dopiero zamyka dostp do sakramentu.

To zawsze dzieje si wiadomie i dobrowolnie, a to znaczy, e wybór ycia bez przyjmowania Jezusa Eucharystycznego równie jest wiadomy i dobrowolny.


GN
Czytaj wiecej...
EUCHARYSTIA (Msza w., Komunia w. ), cz I
Pielgrzymki na Gr w. Anny
Zdjcia z uroczystoci I Komunii witej
Dzie Modlitw Chorych na Grze w. Anny
Zaproszenie na uroczysto odpustow w Kolonii .
Zaproszenie
Ju si zbliy miesic maj...
Diecezjalne wito Rodziny w Jemielnicy
Wielkanocne czuwanie modziey u w. Jzefa w Jemielnicy
Czuwanie modzieowe - zaproszenie
Kapliczki przydrone i krzye
Procesje bagalne
Waniejsze terminy w najbliszych tygodniach
Dzie witoci ycia
Pierwsze Oglnopolskie Spotkanie...
Dzie Otwartych Drzwi w Seminarium
Jubileusz 500-lecia Sanktuarium w. Anny w Olenie.
Wielkanocny Konkurs Biblijny 2018 - zestaw pyta
SPOWIED W.
WIELKI TYDZIE - 2018
ka rehabilitacyjne dla chorych
Tytka Miosierdzia
ODWIEDZINY CHORYCH
Uroczysto Zwiastowania NMP
DROGA KRZYOWA - Wysoka – Pt. od g. 8.00
Bp Czaja: Nie przedkadajmy wasnych dziaa ponad to, co z niebios
Apel do rolnikw wykonujcych opryski
O Kociele wedug papiea Franciszka opowiada opolanom bp Andrzej Czaja
Dzie Otwartych Drzwi w szkoach diecezjalnych w Nysie
wiatowy Dzie Modziey 2018
5 lat pontyfikatu papiea Franciszka
1% podatku na pomoc dla…
Nauki na Wielki Post – 2 przykazania mioci
Nauki na Wielki Post - szansa na zmian
WIELKI POST 2018
Katechizm
Wykadnia dla pierwszego, trzeciego i czwartego przykazania kocielnego
IV przykazanie kocielne. Zakaz zabaw ograniczony do Wielkiego Postu, ale pitek jest nadal dniem pokutnym
Skarbonka miosierdzia
Odpusty wWielkim Pocie
Ks. Bp. Juliusz Bieniek - 40 r. m. 14.01.18 g. 10.30
Biskup Juliusz Bieniek - Niezomny Suga Kocioa - Nigdy przeciw Bogu
Kapani pochodzcy z Naszej Parafii
Jak przey wita
Zakoczenie Roku Kalendarzowego
Spotkanie Biskupa Opolskiego z pracujcymi za granic i ich rodzinami
Rne ogoszenia i zaproszenia
„Bg Zapa” wszystkim, ktrzy waczyli si w akcje charytatywne
„Bg Zapa” za wszelkie prace przy naszych kocioach w grudniu
Spotkania okolicznociowe


wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2012