IV przykazanie kocielne. Zakaz zabaw ograniczony do Wielkiego Postu, ale pitek jest nadal dniem pokutnym

Uchwaa nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kocielnego i promulgacji jednolitego tekstu przykaza kocielnych po ich nowelizacji wraz z wykadni.


Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyo si w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kocielnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywa nakazane posty i wstrzemiliwo od pokarmów misnych, a w okresach pokuty powstrzymywa si od udziau w zabawach” – przyjto nowe brzmienie: „Zachowywa nakazane posty i wstrzemiliwo od pokarmów misnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywa si od udziau w zabawach”.

Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw zosta ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru kadego pitku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modli si, wykonywa uczynki pobonoci i mioci, podejmowa akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypenianie wasnych obowizków, zwaszcza za zachowywa wstrzemiliwo” (por. kan. 1249-1250).

364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyo si w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r., okrelio zasady dotyczce promulgacji nowelizacji IV przykazania kocielnego.

Nowa wersja przykaza kocielnych, w formie ujednoliconej wraz z wykadni, zostanie podana do wiadomoci, a tym samym promulgowana, poprzez rozesanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie równie zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.

Jednolity tekst przykaza kocielnych wraz z wykadni stanowi zacznik niniejszej uchway.

 

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019