Wykadnia dla pierwszego, trzeciego i czwartego przykazania kocielnego

Pi przykaza kocielnych:

 1. W niedziele i wita nakazane uczestniczy we Mszy witej i powstrzyma si od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystpi do Sakramentu Pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyj Komuni wit.
 4. Zachowywa nakazane posty i wstrzemiliwo od pokarmów misnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywa si od udziau w zabawach.
 5. Troszczy si o potrzeby wspólnoty Kocioa.

Pierwsze przykazanie kocielne:

„W niedziele i wita nakazane uczestniczy we Mszy witej i powstrzyma si od prac niekoniecznych”.

Na terytorium Polski, witami nakazanymi poza niedzielami s:

 

 • 1 stycznia, Uroczysto witej Boej Rodzicielki Maryi
 • 6 stycznia, Uroczysto Objawienia Paskiego (tzw. Trzech Króli)
 • czwartek po Uroczystoci Trójcy witej, Uroczysto Najwitszego Ciaa i Krwi Chrystusa (tzw. Boe Ciao)
 • 15 sierpnia, Uroczysto Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny (Matki Boej Zielnej)
 • 1 listopada, Uroczysto Wszystkich witych
 • 25 grudnia, Uroczysto Narodzenia Paskiego (Boe Narodzenie).

W niedziel oraz inne dni witeczne nakazane wierni s zobowizani uczestniczy we Mszy witej oraz powstrzymywa si od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zaj, które utrudniaj:

 • oddawanie Bogu czci,
 • przeywanie radoci waciwej dniowi witecznemu,
 • korzystanie z naleytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy witej czyni zado ten, kto bierze w niej udzia, gdziekolwiek jest odprawiana w obrzdku katolickim (nie tylko rzymskim), bd w sam dzie witeczny, bd te wieczorem dnia poprzedzajcego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).

Jeli z braku kapana lub z innej powanej przyczyny nie mona uczestniczy w Eucharystii, zaleca si bardzo, aeby wierni brali udzia w liturgii Sowa, gdy jest ona odprawiana w kociele parafialnym lub innym witym miejscu wedug przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo powicali odpowiedni czas na modlitw indywidualn w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).

 

Trzecie przykazanie kocielne:

„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyj Komuni wit.”

Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Paskiego do Niedzieli Zesania Ducha witego.

- Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbya si w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustalia, e okres, w którym obowizuje czas Komunii wielkanocnej, obejmowa bdzie okres od rody Popielcowej do Niedzieli Trójcy witej.

 

Czwarte przykazanie kocielne:

„Zachowywa nakazane posty i wstrzemiliwo od pokarmów misnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywa si od udziau w zabawach”.

 • Post obowizuje w rod Popielcow i w Wielki Pitek wszystkich midzy osiemnastym a szedziesitym rokiem ycia (zob. KPK 1251-1252).
 • Wstrzemiliwo od pokarmów misnych obowizuje w rod Popielcow oraz pitki caego roku z wyjtkiem uroczystoci (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukoczyli czternasty rok ycia. Zachca si do zachowania wstrzemiliwoci take w Wigili Narodzenia Paskiego.
 • Uzasadniona niemoliwo zachowania wstrzemiliwoci w pitek (np. zbiorowe ywienie) domaga si od chrzecijan podjcia innych form pokuty.
 • Powstrzymywanie si od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolnoci serca (zob. KKK 2043). Obowizuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.
 • Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru kadego pitku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modli si, wykonywa uczynki pobonoci i mioci, podejmowa akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypenianie wasnych obowizków, zwaszcza za zachowywa wstrzemiliwo” (zob. kan. 1249-1250). Wyjtkiem s jedynie przypadajce wtedy uroczystoci. Jeli zatem w pitek katolik chciaby odstpi ze susznej przyczyny od pokutnego przeywania tego dnia, winien uzyska odpowiedni dyspens.


Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019