EUCHARYSTIA (Msza w., Komunia w. ), cz I

EUCHARYSTIA – to spotkanie z Jezusem. W tym sformuowaniu zawarte jest spotkanie si  Jezusem:

- w komunii w.
- uczestniczenie we mszy w.

MAMY OBOWIZEK UCZESTNICZY WE MSZY W. W NASTPUJCE DNI:

Do obowizku uczestnictwa we Mszy w. w dzie wity „ustanowiony przez Koció” zobowizany jest kady, kto ma moliwo wypenienia tego obowizku. Zwalnia z niego moe choroba, konieczno opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma wity chrzecijaskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbuj obowizek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popeniaj grzech ciki - stwierdza Katechizm Kocioa Katolickiego (KKK 2181). Do wit nakazanych, kiedy mamy obowizek uczestnictwa we Mszy w. zaliczamy:

- wszystkie niedziele roku;
- Uroczysto Boego Narodzenia (25 grudnia); 
- Uroczysto Boej Rodzicielki (1 stycznia); 
- Uroczysto Trzech Króli (6 stycznia); 
- Uroczysto Zmartwychwstania Paskiego (Wielkanoc); 
- Uroczysto Wniebowstpienia Paskiego (na siódma niedziela wielkanocna)
- Uroczysto Ciaa i Krwi Paskiej (Boe Ciao)
- Uroczysto Wniebowzicia NPM (15 sierpnia)
- Uroczysto Wszystkich witych ( 1 listopada )

 

Wszystkie te dni zgodnie z postanowieniami konkordatu s wolne od pracy. Jedynym wyjtkiem jest uroczysto Objawienia Paskiego ( Trzech Króli )

Uczestnictwo we Mszy w. i przyjcie Ciaa Chrystusa sprawia, e si przemienia­my w to, co przyjmujemy, e wytwarza si jedno wszystkich wierzcych w Chrystusa z Bogiem i nawzajem midzy sob. By przyj Komuni w. trzeba: 

- by wolnym od cikich grzechów ( stan aski uwicajcej ).
- mi dobr intencj, to znaczy: nie dla zwyczaju, z prónoci, ze wzgldów lu­dzkich, ale z mioci Boga i bliniego;

 

 


PRZYSTPOWANIE DO KOMUNII W.

1/ Jestemy zobowizani do zachowania postu eucharystycznego (jedn godzin przed przyjciem Komunii w. niczego nie spoywamy ani nie pijemy. Napoje alkoholowe nie s dopuszczalne, natomiast woda nie amie postu. Chorzy mog przyjmowa lekarstwa bez ograniczenia w czasie

2/ Jeeli w cigu dnia uczestniczymy dwa razy w caej Mszy w. - przyjmujemy dwukrotnie Jezusa w Komunii w. Jeeli w cigu dnia po raz drugi jestemy w kociele – drugie uczestniczenie to naboestwo – wówczas nie przystpujemy po raz drugi do komunii w.

3/ DZIECI zasadniczo przyjmuj komuni w. do ust.

4/ MAE DZIECI przychodzce po bogosawiestwo powinny by zawsze pod opiek starszych. Te dzieci zawsze trzymaj palec wskazujcy na ustach – znak dla rozdzielajcych komuni w. – e dziecko prosi o bogosawiestwo. Coraz czciej si zdarza, ze nasze dzieci lub jeszcze czciej z innych parafii tego nie praktykuj…i wtedy otrzymuj komuni w. – co jest niedopuszczalne !!!!

5/ Formy przystpowania do komunii w. w naszych kocioach – witeczny i tradycyjny.

PORZDEK MSZY W. W NASZEJ PARAFII:

Niedziela: Wysoka: g. 7.00 „D” i g. 10.00   

Kolonia .- g. 8.30 lub g. 11.30    Wachów: g. 8.30 lub g. 11.30 

 

 

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII W. 

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii w. mog by mczyni w wieku 35-65 lat.

Szafarze pomagaj kapanom w rozdzielaniu komunii w. oraz bardzo czsto równie odwiedzaj chorych ( na ich zaproszenie ) z komuni w. W ten sposób wielu chorych uczestniczc we mszy w. transmitowanej przez radio, telewizj czy internet w peni uczestniczy we mszy w.

 

SYNOD DIECEZJALNY O KOMUNII WITEJ. 

Zakoczony 29 marca 2005r. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej wród wanych dokumentów przyj dokument mówicy o wprowadzeniu drugiego sposobu przyjmowania Komunii w. przez wiernych. Od 28 czerwca 2005r. w Diecezji Opolskiej wolno udziela Komunii w. do ust i na rk w postawie zarówno kluczce jak i stojcej. 

Kapani i szafarze ze szczególn trosk powinni czuwa, aby natychmiast na oczach rozdajcego przyjmujcy j spoy, aby nie odszed, niosc w rku Ciao Paskie. Jeeli mogoby zachodzi niebezpieczestwo profanacji, nie naley udziela wiernym Komunii w. na rk. Przyjmowanie Komunii w. na rk jest moliwoci, a nie obowizkiem. Kady wiemy sam decyduje o wyborze sposobu przyjciu. Ciaa Paskiego. Sposób przyjmowania Komunii w. nie jest najwaniejszy o wiele waniejsza jest duchowe przygotowanie do jej przyjcia. 

 

PRAKTYKA U NAS

Dowiadczenie pokazuje e nie zawsze jest dobrze….Przypadki znalezienia hostii pod awkami skaniaj do bardzo konkretnej refleksji – w niektórych przypadkach zabrako szacunku dla Pana Jezusa (zoliwie czy przez zaniedbanie). W czasach mieszania si kultur i religii w Europie musimy jeszcze bardziej zwróci uwag na takie fakty!!!

U nas – chór…plac kocielny…W tych miejscach starajmy si przyjmowa komuni w. do ust.

ADORACJA NAJW. SAKRAMENTU

 

Wchodzc do kocioa zawsze zachowujemy si z wielkim szacunkiem ( waciwy strój i zachowanie ). Kade wejcie do kocioa – to przede wszystkim uczczenie pana Jezusa w Najw. Sakramencie ( w tabernakulum – czerwona lampka jest znakiem Jego obecnoci ). W dalszej kolejnoci moe by zwiedzanie kocioa. Czsto wchodzcy do kocioa przed lubem lub jubileuszami zachowuj si jak w hali targowej…..


Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019