EUCHARYSTIA… przystpowanie do Komunii w. - cz II

Koció uznaje, e ycie w zwizku niesakramentalnym ( zwizek partnerski = konkubinat lub zwizek maeski z przeszkodami – przynajmniej jedna ze stron ju wczeniej zawara zwizek maeski) jest sprzeczne z Ewangeli i nauk Kocioa. 

Z drugiej strony maonkowie niesakramentyalni s nadal czonkami Kocioa Chrystusowego i ludu Boego. Nie s wykluczeni ze wspólnoty Kocioa. Nie s ekskomunikowani. Nie mog tylko przyjmowa sakramentu pokuty i Komunii witej Jako chrzecijanie i katolicy maj prawo i obowizek uczestniczy w yciu religijnym i spoecznym Kocioa w stopniu dla nich dostpnym, a ich dzieci w stopniu penym. 

Maj obowizek poznawa sowo Boe i y sowem Boym. Winni uczszcza na kazania, rekolekcje parafialne, tridua. W niektórych orodkach duszpasterskich organizowane s dla nich nawet specjalne dni skupienia i rekolekcje zamknite. Oprócz suchania sowa Boego w Kociele winni czyta sowo Boe z Pisma witego i pogbia wiar przez lektur ksiek religijnych i prasy katolickiej w swoich domach i rodzinach. Do ycia wiary, obok suchania i czytania sowa Boego, konieczna jest modlitwa. Winni duo i ufnie modli si indywidualnie i w rodzinie. Maj obowizek, jak wszyscy katolicy, uczestniczy w niedzielnej i witecznej Mszy witej.

Napisaa mi kobieta: Jestem w drugim zwizku maeskim i ubolewam nad tym, e nie mog przystpi do Komunii w. Nastpnie uzasadnia pozostawanie w nowym zwizku, który zawara po rozpadzie maestwa: bo „po pierwsze maestwo byo koszmarem”, bo trzeba byo dzieci godnie wychowa, bo ten drugi mczyzna by schorowany. Potem przedstawia zalety obecnego stanu, po czym stwierdzia: „Chodzimy co niedziel na Msz w. i al mi si robi, jak inni przystpuj do stou Paskiego, a my nie.” Autorka koczy zdaniem: Myl, e Pan Jezus przyznaby mi racj”. To jeden z kilku podobnie brzmicych listów, jakie ostatnio otrzymaem. Przytaczam jego fragmenty, bo dobrze ilustruj istot problemu. 

Zacznijmy od tego, e to nie fizyczne rozstanie z mem uniemoliwio Autorce przystpowanie do Komunii w., lecz jej wasna, wolna decyzja. Czowiek nieraz, mimo stara, nie jest w stanie zapobiec rozpadowi sakramentalnego maestwa, ale nikt nie jest zmuszony wej w ponowny zwizek – a to dopiero zamyka dostp do sakramentu.

To zawsze dzieje si wiadomie i dobrowolnie, a to znaczy, e wybór ycia bez przyjmowania Jezusa Eucharystycznego równie jest wiadomy i dobrowolny.


 

Jeli dane sowo ma jeszcze w tym wiecie co znaczy – to ju na pewno sowo dane w czasie lubu. Tymczasem jako rzadko kto auje, e zama przysig maesk. Autorka listu ubolewa nad tym, e nie moe przystpi do Komunii w. a nie nad wasn decyzj, która to  sprawia.

Te decyzj stara si usprawiedliwi, wskazujc korzyci z niej pynce. To nie al za grzech lecz uzasadnianie niewiernoci. al pojawia si, gdy „inni przystpuj do stou Paskiego a my nie”. Pytanie, czy chodzi tu o Jezusa, czy te o to, eby nie odstawa? Bo jeeli o Jezusa – to przynajmniej w przypadku tej pani, spraw da si zaatwi od rki: decyzja rozejcia si, spowied – i ju mona przyjmowa komuni w.

Czowiek z przypowieci, który znalaz wielk  per, aby j kupi, sprzeda wszystkie mae pery.

Dzi wmawia si ludziom, e mona mie i wielk per, i mae, e mona y jednoczenie i w asce uwicajcej w grzechu, e mona jednoczenie cudzooy i trwa w wiernoci. No nie. Kady chrzecijanin staje przed pytaniem, które od Jezusa usysza Piotr: "Czy miujesz mnie BARDZIEJ…”

Czasami oznacza to konieczno wyboru midzy Jezusem a czowiekiem, który wpad mi w oko.

Kto ulega pokusie i wybiera czowieka wie, e nie bdzie móg si zjednoczy z Jezusem w Komunii w. Skd wic teraz te postawy roszczeniowe? Koció nie ma wadzy zgodzi si na Komuni dla osób, które czynem potwierdzaj, e kto jest dla nich waniejszy od Jezusa.

„Myl, e Pan Jezus przyznaby mi racj” – napisaa autorka listu.

Ale wanie Pan Jezus powiedzia: „Kto oddala on swoj, a bierze inn, popenia cudzoóstwo wzgldem niej. I jeeli ona opuci ma a wyjdzie za innego, popenia cudzoóstwo.

Bóg kocha „niesakramentalnych”. Dlatego ich take wzywa do nawrócenia.

 

Kard. Müller: Papie jako Nastpca Piotra i Namiestnik Chrystusa nie moe gosi nauczania, które stoi w jawnej opozycji do sów Jezusa. Papie i magisterium maj jedynie interpretowa te sowa, a doktryna o nierozerwalnoci maestwa jest cakiem jasna – podkreli kard. Müller. Wyjani on, e Ojciec wity chce jedynie pomóc ludziom, którzy yj w zsekularyzowanym wiecie i nie rozumiej w peni, czym jest chrzecijaskie ycie. Papie nie chce im mówi: albo przyjmiecie wszystko, albo jestecie wykluczeni. Chce abymy wszystkich tych ludzi, którzy nie s zwizani z Kocioem i maj pewne trudnoci, my jako dobrzy pasterze doprowadzili do penego przyjcia doktryny chrzecijaskiej.

GN
Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019