DOYNKI PARAFIALNE... DOYNKI GMINNE 2018.

Gminne Doynki w naszej gminie po 6 latach ( 2012) znowu odbyy si w Wysokiej.

Dopoudniowa cz parafialna obejmowaa msze w. odprawione w int. Rolników i wszystkich pracujcych w naszych trzech kocioach.

O godz. 14.00 zgromadzilimy si na Naboestwie Dzikczynnym z udziaem mieszkaców naszej Parafii i Gminy, wadzami samorzdowymi, sotysami oraz mieszkacami Jezdkovic (Czechy ).

Po naboestwie odby si korowód – bardzo starannie przygotowany przez poszczególne miejscowoci naszej Gminy. Bardzo mocno padajcy deszcz przysoni wiele bogatych treci zawartych w korowodzie. Nie wszyscy mogli  równie doceni ogrom pracy i pomysowoci woonej w przygotowanie korowodu przez poszczególne wioski. Mona jednak odwoa si do zdj i krótkiego filmu ( FB Wysoka live).

Po korowodzie starostowie doynek – Renata i Sebastian WOLNY przekazali p. Burmistrzowi Sylwestrowi Lewickiemu tradycyjny chleb doynkowy, który zosta podzielony pomidzy uczestników uroczystoci.

Wystp naszych rodzimych artystów: przedszkolaków z Wysokiej, zespou „Dionizos and Sisters”, zespou „Sami Swoi” ( Zabawa taneczna) oraz spoza Wysokiej Masztalscy – to akcenty programu rozrywkowego w namiocie.

„Bóg Zapa” wszystkim sotysom i tym, którzy wykonali korony i z nimi przyjechali, osobom, które przygotoway wietne scenki na korowód...

To wszystko wymagao ogromnego nakadu pracy... Kada z nich  - korony i scenki - zawieraa w sobie swoisty, niepowtarzalny urok a przede wszystkim woone „serce” tych, którzy je przygotowali. To by bardzo wielki wysiek, który zasuguje na wielkie uznanie.

„Bóg Zapa’ mieszkacom Wysokiej za podjcie si i zrealizowanie tak odpowiedzialnego zadania – jak zorganizowanie Doynek Gminnych. 

Wiele osób wczyo si w ogrom prac, które trzeba byo wykona przed i po uroczystoci.

Rozdzielenie koocza (120 blach – wyk. przez piekarni „U Marcina”), kawy, zrealizowanie talonów dla korowodu i osób z koronami (kilkaset osób), rozdzielenie napojów i innych poczstunków oraz bardzo wiele spraw porzdkowych przed, w czasie i po doynkach (straacy, doroli, modzie...) – to tylko niektóre z ogólnie okrelonych prac przeprowadzonych pod przewodnictwem p. Renaty WOLNY, dziki której inicjatywie Doynki Gminne zostay zorganizowane w Wysokiej, 

Równie cay wkad pracy woony w przygotowanie caej oprawy liturgicznej, bardzo staranne przystrojenie kocioów, zoone dary i pikne stroje wszystkich osób z koronami w kadym z naszych kocioów – to wszystko zoyo si na bardzo uroczyst atmosfer doynek.

„Bóg Zapa” równie za wszystkie zoone ofiary z okazji Doynek przez niektóre wioski. Te ofiary zostan przeznaczone na pokrycie kosztów malowania ogrodzenia cmentarza.

 

Podczas doynek rozstrzygnito konkursy na najlepszy korowód doynkowy i najpikniejsz koron doynkow:

> konkurs na najzabawniejszy korowód doynkowy: 

I miejsce – Wojciechów
II – Wachowice
III – Wysoka, owoszów

Wyrónienia: Boroszów, Grodzisko, Lena, Borki Wielkie, Borki Mae, wiercze, Bodzanowice.

 

> konkurs na najpikniejsz koron doynkow:

I miejsce – Borki W.
II – Boroszów, wiercze
III – owoszów, Wysoka

Wyrónienia: Kucoby, Wojciechów, Stare Olesno, Kolonia omnicka, Sowczyce, Lena, omnica.Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019