PRZYPOMNIENIE NAUKI KOCIOA

Zwizki Partnerskie ( = wspólne zamieszkanie „ jak maestwo”), maestwa cywilne ( = czyli niesakramentalne) – nie s zgodne z moralnoci chrzecijask. Jeeli kto wybiera taki styl ycia, musi te zaakceptowa konsekwencje takiej postawy. Nie moe sprawowa funkcji matki lub ojca chrzestnego, nie otrzymuje rozgrzeszenia przy spowiedzi (trwanie w grzechu) [ chyba e nie wyzna tego grzechu – a spowiednik nie ma obowizku o wszystko pyta ] ani nie moe wówczas przystpowa do komunii w.

Przystpowanie do komunii w. z grzechem cikim jest witokradztwem .

/ Sumienie dobrze pielgnowane daje nam odpowied /.

Taka postawa nie jest spraw prywatn – bo  swoim postpowaniem kto daje ze wiadectwo swojej wierze...innych swoim przykadem pociga do zego.

Rodzice i Rodzice Chrzestni powinni si czu odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci oraz koniecznie upomnie w przypadku takiej sytuacji.

Najbardziej niepokojcym faktem jest – e jakiekolwiek  pouczenia od wielu ju lat nie odnosz adnego skutku. Z roku na rok jest coraz gorzej...

Synod Biskupów potwierdzi praktyk Kocioa, opart na Pimie witym (por. Mk 10, 2-12), niedopuszczania do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawary nowe zwizki, poniewa swoim stanem i sytuacj yciow obiektywnie sprzeciwiaj si tej jednoci w mioci pomidzy Chrystusem i Kocioem, która jest oznaczona i realizowana w Eucharystii. Niemniej jednak osoby rozwiedzione, które zawary ponowne zwizki, nadal − pomimo ich sytuacji − przynale do Kocioa, który ze szczególn trosk im towarzyszy w ich pragnieniu kultywowania, na tyle na ile to jest moliwe,Wszystkie aktualnoci

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019