Zarys historyczny Ochotniczej Stray Poarnej w Wysokiej

Pocztki dziejw Ochotniczej Stray Poarnej sigaj koca XIX wieku.
Pierwszym budynkiem stray bya drewniana szopa zbudowana w szczycie Urzdu Gminy w Wysokiej (pniejszego budynku miejskiego). Znajdowa si tam sprzt burzcy, drabiny, wiadra i pompa rczna na wozie konnym.

Przed II wojn wiatow OSP posiadaamotopomp typu „Flangierka”.
Na pocztku lat 50-tych stranic przeniesiono do budynku byego magazynu nawozw, mieszczcego si obok pastwa Respondek (obecnie Czicho).
Lata 60-te to rozwj dziaalnoci spoecznej wsi, jednostka OSP podja budow nowego obiektu stranicy i sali na pitrze, ktry oddany zosta do uytku wiosn 1963 roku.
W 1967 roku jednostka otrzymaa samochd GLM- Lublin i motopomp „Polonia”.
W 1970 czonkowie OSP zakupili i powicili sztandar.
W 1984 roku wie Wysoka otrzymaa I miejsce w Oglnopolskim Konkursie „Zota Wiecha” za najpikniejsz i najgospodarniejsz wie , nagrod Komendanta Gwnego Stray Poarnej by nowy samochd terenowy Star 266.
W latach 90-tych nastpi dynamiczny rozwj jednostki, w ktrego szeregi wstpio wielu modych druhw. 15 marca 1995 nasza jednostka jako pierwsza w Gminie Olesno zostaa wczona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego. Z dotacji otrzymywanych na KSRG jednostka pozyskaa nowy sprzt niezbdny do prowadzenia dziaa ratowniczo-ganiczych, a w roku 2002 przekarosowano Stara 266, aby usprawni jego funkcjonalno.
Poczwszy od roku 1997 czonkowie OSP w czynie spoecznym wykonywali wiele prac remontowych (malowanie budynku, kapitalny remont sali i garay, wymiana okien i bram wymiana pokrycia dachowego) w celu uwietnienia wizerunku stranicy.
Jednostka braa czyny udzia w Gminnych Zawodach Sportowo-Poarniczych gdzie od 2000 do 2010r. zajmowaa pierwsze miejsca, w 2001 roku zdobya I miejsce w Zawodach Powiatowych, a 2005 roku II miejsce.
W 2008 roku OSP wraz z Rad Soecka przystpia do projektu ,,Odnowa Wsi”, gdzie zosta zoony projekt na ,,Utworzenie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego” . Ze rodkw tego funduszu nasza sala zostaa wyposaona w stoy, krzesa i sprzt audio-wizualny.
W 2009 roku przez zaangaowanie druha Cypriana Tkacza zorganizowany zosta kurs pytkarski z Programu Operacyjnego ,,Kapita Ludzki” , z ktrego pozyskano cz栠rodkw na wyremontowanie i wypytkowaniezaplecza kuchenne.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019