wity Mikoaj- patron kocioa parafialnego w Wysokiej

wity Mikoaj urodzi si w miecie Patarze w Licyi. Rodzice jego naleeli do jednego z najznakomitszych rodw i synli z bogactw i pobonoci, ale poniewa Bg im nie da aski potomstwa, pocili, czynili obfite jamuny i modlili si ze zami, aeby im zesa t pociech, lubo ju byli do podeszymi w wieku. Wysucha Wszechmocny ich modu i da im syna, ktry ju w pierwszych dniach swego ycia wstrzymywa si co rod i pitek od pokarmu a do samego wieczora. Tego pobonego zwyczaju trzyma si a do koca ywota. Pod kierunkiem wuja, Biskupa Myry, ksztaci si uzdolniony chopczyk i wkrtce przecign wszystkich wspuczniw w naukach, a daleko wicej w pobonoci, umartwieniu, czystoci obyczajw i pokornej skromnoci.

Za zgod rodzicw wybra sobie stan duchowny. Dowody bohaterskiej ofiarnoci zoy okoo roku 300, gdy straszna zaraza zabieraa cae tysice ofiar. Krwawio si serce jego na widok przeraajcej klski, przeto smuci si wraz z smuconymi, a pomaga, pociesza i przynosi ulg wedug monoci. Za wol Bo pozbawia go owa zaraza rwnie jego rodzicw. Wielki spadek po nich bez namysu rozdzieli pomidzy ubogich, a szczodrobliwo jego zasyna zwaszcza w onym wypadku, gdy szlacheck jedn rodzin ocali od popadnicia w ndz cielesn i duchow. Trzy dorose crki nie zdoay bowiem zaspokoi potrzeb ojca zuboaego, ktry znowu by zbyt dumnym, aby zniy si do ebraniny. Ju te by zdecydowa kupczy wdzikami urod crek, gdy Mikoaj na szczcie o tym strasznym zgorszeniu posysza. Przybiegszy niezwocznie, wrczy kadej z panien wysok kwot jako posg, dopomg im do zampjcia i ocali je od ponienia. Gorca pobono i naboestwo do Mki Paskiej spowodoway go do przedsiwzicia pielgrzymki do Jerozolimy. Podczas przeprawy jednak do Palestyny powstaa nagle sroga burza, a bawany miotay statkiem, jak upin orzechow, wic zguba zdawaa si nieuchronn. Marynarze biadali w miertelnym przestrachu i bagali Mikoaja spogldajcego na zachmurzone Niebo aby prosi Boga o ratunek. Nie zawiodo ich te pooone w nim zaufanie, wzburzone bowiem fale uspokoiy si, a okrt ocala. Odtd uchodzi Mikoaj za Patrona eglarzy. Po odbyciu pielgrzymki zatsknio serce jego, rozmiowane w Chrystusie, do samotnoci i oddalonego klasztoru, aby tam y i umiera w Bogu. Ale objawienie Boskie kazao mu wrci do Myry, gdzie by tymczasem umar Biskup i czyniono przygotowania do wyboru nastpcy. Duchowiestwo wraz z ludem modlio si o szczliwy wybr, a poniewa wyborcy nie mogli si zgodzi, postanowili zda spraw na traf losu i osadzi tego na tronie Biskupim, kto nazajutrz najrychlej przybdzie do kocioa. Przypadek zdarzy, e wracajcy podwczas z pielgrzymki Mikoaj, wedug swego zwyczaju rano rycho pospieszy do kocioa, aby podzikowa Bogu za szczliwy powrt. Wszyscy uwaali w tym wydarzeniu widoczny palec Boy, a Mikoaj mimo niechci i oporu musia osi na stolicy Biskupiej. "Mikoaju - westchn w pokorze - godno ta wymaga witobliwszego ywota ni twj, a sowa twe tylko wtedy gd twej trzody zaspokoj, jeli im przywieca bdziesz przykadem wszelkich cnt." Odtd podwoi posty, czuwania nocne, dziea pokuty i mody; dochody jego nie starczyy na wspieranie ebrakw i ubstwa, sam przeto zbiera dla nich jamuny i poycza potrzebne dla siebie sprzty i ksigi. Kazania jego syny z wymowy a w. Chryzostom sawi go jako najpikniejszy wzr pokory. We wszystkich sprawach duszpasterstwa zasiga rady ludzi mdrych, nakazywa czste synody i kaza duchownym donosi o wszystkich waniejszych wypadkach zachodzcych w rozlegej Dyecezyi, chcia bowiem o wszystkim wiedzie i wszystko mie na oku. Liczne byy cuda, jakie zdziaa w czasie droyny, srogich nawanic, u chorych i optanych, nawet w jak najwikszym oddaleniu. Eustachiusz, chciwy namiestnik, skaza by na mier kilku kupcw, jedynie dlatego, aby si ich majtkiem wzbogaci. Ju te stali na rusztowaniu, ju byszcza miecz nad ich gowami, wtem ukaza si Mikoaj, wydar mordercze elazo z rk oprawcy, zgani Eustachiuszowi ostro niesprawiedliwo i ocali niewinnych. Sawa jego rozesza si po caym wiecie chrzecijaskim, a cze jego bya tak powszechn, e w czasie przeladowa pod rzdem Dyoklecyana sdziowie pogascy nie mieli go skaza na mier za to, e by prawowiernym i gorliwym katolikiem, lecz poprzestali na wygnaniu go z miasta. Gdy na tron wstpi Konstantyn, wrci Mikoaj, zjedna wielu pogan dla Chrystusa i zamieni ich pogaskie witynie na kocioy. Na powszechnym Soborze w Nicei roku 325 nalea do Biskupw, ktrzy nosili na sobie lady poniewierek i plag wycierpianych za wiar, przy tym odznacza si nauk i tak stanowczoci, e mawiano o nim, i sam Chrystus przez niego upokorzy dum i zarozumiao Aryusza. Zachorowawszy lekko ujrza otwarte Niebo i Aniow przy sobie, gotowych przenie dusz jego do stp Przedwiecznego. Umar dnia 6 grudnia pomidzy rokiem 345 a 352, liczc lat 65. Skoro tylko zgas, zaczto mu oddawa cze nalen witym Paskim. Z ciaa jego wytrysn wonny olej, ktry przywrci zdrowie wielu chorym. Papie wity Grzegorz Wielki, wyznaczajc w Rzymie kocioy stacyjne, zaliczy do nich take koci witego Mikoaja i n c a r c e r e (w wizieniu), w ktrym si jeszcze dzisiaj odbywa naboestwo w Niedziel Pasyjn. W roku 1087 przeniesiono zwoki jego do Bari (we Woszech niszych), dokd i teraz liczne odbywaj si pielgrzymki. Jeszcze i teraz sczy z witych koci balsamiczny olej i dziej si tam rozliczne cuda.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019