Historia kocioa parafialnego w Wysokiej

Rzymskokatolicka parafia pw.. Mikoaja i Magorzaty w Wysokiej naley do grupy najstarszych parafii na caym lsku. Jej pierwsze uchwytne lady dokumentalne pochodz z 1339 roku, kiedy to wiadomo ju o istnieniu kocioa parafialnego pw..Mikoaja i Magorzty, ktrym administrowa ksidz Mikoaj. Wiadomo i urzdowa on jeszcze w 1369 roku, za pierwsza budowla kocielna dotrwaa 1418 roku, kiedy to na jej miejscu z nie znanych dzisiaj powodw wzniesiono z drzewa nowy koci parafialny, sucy parafianom przez kolejne dugie lata.

Od zarania swych dziejw wityni parafialnej patronuj w. Mikoaj, biskup z Myry i w. Magorzata, mczennica z Antiochii, ktrych kult szczeglnie rozwin si w redniowieczu, co mogo si midzy innymi przyczyni do nadania wezwania wysockiemu kocioowi. Pierwszy patron – w. Mikoaj, y okoo 350 roku i by biskupem pooonego w Azji Mniejszej (dzisiejsza Turcja) miasta Myra. Jego kult szybko rozszerzy si na cay wczesny wiat chrzecijaski, a czczony by jako patron eglarzy, krawcw, tkaczy, rzenikw, notariuszy, adwokatw i uczniw, a ponadto wyobraano go jako dobrodusznego czowieka rozdzielajcego blinim podarunki. Druga patronka kocioa – w. Magorzata, zmara mierci mczesk okoo 307 roku, nie chcc si zgodzi na wyrzeknicie si wiary. Pod opiek tych patronw tutejsi parafianie ju bardzo dugo zanosz do Boga swoje modlitwy, jednake z pierwszego okresu istnienia parafii zachowao si bardzo niewiele informacji. Data budowy kocioa w 1418 roku, znana jest tylko dziki wyrytej liczbie na belce poudniowych drzwi, wityni drewnianej, natomiast pierwszy dokumentalny zapis o niej pochodzi z 1447 roku, kiedy to archidiakon opolski Mikoaj Wolff pobra opat witopietrza dla Stolicy Apostolskiej. W redniowieczu do kocioa parafialnego w Wysokiej chodzili mieszkacy Wysokiej, Wachowic, Grodziska i Sowczyc, ponadto wiadomo i co najmniej od 1560 roku w Wachowie istnia koci filialny, do ktrego przynaleeli take mieszkacy Lnej, a od 1586 roku w omnicy, gdzie take uczszczali parafianie z Kontnych. Przy kociele parafialnym ju przed 1655 rokiem istniaa katolicka szkoa kocielna, gdzie nauczycielem by Grzegorz Fabianek, rwnoczenie penicy funkcj organisty. Szerszych informacji dotyczcych wysockiej wityni mona doszuka si dopiero w protokole wizytacji kocielnej z 1679 roku, w ktrym podano e budowla ta miaa 28 okci dugoci i 9 okci szerokoci, do nawy przylegaa zakrystia, a we wntrzu byy trzy otarze – gwny, powiecony patronom oraz dwa boczne ku czci w.Anny i Matki Boej. Proboszczem parafii by ks.Jakub Ignacy Bothulides, za opiek nad kocioem parafialnym sprawowa magistrat miasta Olesna. Szersze wiadomoci zawarte s w pniejszym protokole wizytacyjnym z 1720 roku, w ktrym podano, e w otarzu gwnym kocioa zainstalowane jest tabernakulum, w ktrym si przechowuje cyborium. Nadto na wyposaeniu kocioa znajdowaa si wtedy lampka wieczna, konfesjona, pascha, baldachim, monstrancja i drewniana chrzcielnica, ponad tymi paramentami opiek sprawowa proboszcz parafii ks. Piotr Pawe Kos. W takim stanie koci parafialny dotrwa do 1752 roku, kiedy to za kadencji proboszcza ks. Jzefa Justusa Rendschmidta dobudowane zostao nowe prezbiterium, natomiast w 1756 roku dostawiono dzwonnic, w ktrej umieszczono dzwon ufundowany w 1755 roku, przez praata oleskiego O.Dominika Respondka CRL, pochodzcego z Wysokiej. Za czasw urzdowania ks. Jana Feliksa Jaroscha (1772-1828), Wysoka staa si siedzib dziekana i rezydowao tu wtedy nawet dwch wikarych : ks. Kempski i ks. Wontrobka, ktrzy zamieszkiwali wraz z proboszczem drewnian plebani pooon obok kocioa. Dopiero w 1836 roku, dziki staraniom ks. Jzefa Mazura w miejscu tej starej i zniszczonej plebani wzniesiono now murowan, istniejc po dzie dzisiejszy. W 1867 roku, dziki pomysowi ks. Antoniego Weissa na szczycie dzwonnicy umieszczono metalow gak przeznaczon do przechowywania waniejszych dokumentw. Jednake ju w XIX stuleciu zaczto powanie myle o budowie nowego kocioa parafialnego w Wysokiej, bowiem drewniany kociek by dla tak rozlegej parafii coraz cianiejszy. Ju w 1894 roku ks. Wiktor Ganczarski chodzc po koldzie zbiera kolekt na budow nowego kocioa, a nastpny proboszcz ks. Franciszek Kunze w 1900 roku zamwi projekt u architekta Skaletza w Kluczborku, wykonany w stylu neogotyckim. Niestety ten jak i nastpny projekt p. Skaletza zosta nieprzychylnie przyjty przez wrocawsk kuri diecezjaln, ktra zaaprobowaa dopiero trzeci projekt wykonany przez architekta Ebersa w stylu neoromaskim. Dnia 12 lipca 1906 roku rozpoczto budow nowego kocioa parafialnego w Wysokiej – pierwsze pchnicie rydlem wykona ks. Kunze, a kierownikem budowy zosta p. Franciszek Schultz. Ju 7 padziernika tego roku powicono kamie wgielny kocioa. Prace budowlane odbyway si w bardzo szybkim tempie, ogem prac kierowa p. Wieczorek, ciesielk nadzorowa p.Kobioka, okna zostay zrobione przez p.Adolfa Seilera, drzwi za wstawili p. Nowak i p.Prudlo, lusark kierowa p. Lublinski. Przez zaangaowanie caej parafii, a w szczeglnoci mieszkacw Wysokiej, ju w dniu 15 grudnia 1907 roku odbya si uroczysta benedykacja (powicenie) nowego Domu Boego, ktrej dokona ks. dziekan Kolanus z Bodzanowic. Przy tej okazji kazanie w jzyku niemieckim wygosi ks. katecheta Joachim Faflok z Olesna, za w jzyku polskim O. Alfons Rogosch OFM z Borek Wielkich. wityni obliczono tak, aby w jej wntrzu mogo zmieci si 4000 wiernych, a jako e stary koci by ju bardzo zniszczony zosta poddany rozbirce. Konsekracja nowego kocioa pw.. Mikoaja i Magorzaty w Wysokiej, zostaa dokonana dnia 8 lipca 1913 roku przez ks. biskupa Karola Augustyna, sufragana wrocawskiego. Od tej pory nowy, potny neoromaski koci suy wszystkim parafianom do chwili obecnej i jest wzorowy utrzymany, dziki gorliwemu zaangaowaniu parafian i dbaoci kolejnych proboszczw tutaj pracujcych.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019