Fatimskie dzieci

MODLITWA O KANONIZACJ
Przenajwitsza Trjco, Ojcze, Synu i Duchu wity, wielbi Ciebie w najgbszej pokorze.
Z gbi serca i mojej duszy dziki Ci skadam za objawienia Najwitszej Maryi Panny w Fatimie.
Boe, jeli to przyczyni si do wikszej chway Twojej i dobra naszych dusz,przez zasugi Najwitszego Serca Jezusa i przyczyn Niepokalanego Serca Maryi, bagam Ci, by raczy wsawi w Kociele witym bogosawion Hiacynt i bogosawionego Franciszka udzielajc nam za ich wstawiennictwem aski, o ktre Ci pokornie prosimy. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowa Maryjo, Chwaa Ojcu.

W latach 1952-1979 trwa proces beatyfikacyjny Franciszka i Hiacynty, ktry zakoczy si 13 maja 1989 roku promulgowaniem dekretu o heroicznoci cnt fatimskich wizjonerw.

Ojciec wity Jan Pawe II beatyfikowa ich 13 maja 2000 roku w Fatimie.

UCJA DOS SANTOS, kuzynka Franciszka i Hiacynty Marto, urodzia si 22 marca 1907 roku w AIjustrel. 2 padziernika 1926 roku rozpocza nowicjat w Zgromadzeniu Sistr w. Doroty w Tuy w Hiszpanii. 3 padziernika 1928 roku zoya pierwsze luby zakonne. Tu miaa ponowne objawienia Matki Boej. W 1929 roku Matka Boa prosia j o wprowadzenie naboestwa Piciu Pierwszych Sobt miesica oraz o poinformowanie Kocioa, e pragnie powicenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu 02 grudnia 1940 roku siostra ucja zwraca si z prob do Piusa XII o powicenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi i pobogosawienie Piciu Pierwszych Sobt miesica. 31 sierpnia 1941 roku spisaa dwie pierwsze czci "tajemnicy", natomiast 03 stycznia 1944 roku, na polecenie biskupa Leirii, spisuje trzeci cz "tajemnicy" i przekazuje j biskupowi 25 marca 1948 roku, za pozwoleniem Piusa XII, opuszcza Zgromadzenie Sistr w. Doroty i wstpuje do klasztoru Sistr Karmelitanek w Coimbra. Tutaj, 31 maja 1948 roku, skada uroczyste luby. 13 maja 1982, 1991 i 2000 roku siostra ucja spotkaa si z Janem Pawem II, przy okazji jego pielgrzymek do sanktuarium fatimskiego Siostra ucja zmara w opinii witoci w dniu 13 lutego 2005 r. w Coimbra w Portugalii.

FRANCISZEK MARTO, brat Hiacynty, urodzi si 11 czerwca 1908 roku w wiosce AIjustrel, nalecej do parafii Fatima. W padzierniku 1917 roku rozpocz nauk w szkole powszechnej. Czsto w drodze do szkoy wstpowa do kocioa parafialnego na modlitw. Lubi rozmyla i medytowa. By dobry i opiekuczy. Wykazywa zdolno do powice. Pokutowa, aby "pociesza Pana". Byo w nim wielkie pragnienie wynagradzania za winy grzesznikw. We wrzeniu 1918 roku na Pwyspie Iberyjskim zapanowaa epidemia zapalenia oskrzeli i puc. Oprcz ojca, wszyscy w rodzinie Marto zachorowali. Franciszek znosi cierpienia bez uskarania si. Pod koniec marca 1919 roku na wasn prob przyj I Komuni w. Zmar z umiechem na ustach 04 kwietnia 1919 roku, w domu rodzinnym, i zosta pochowany na cmentarzu parafialnym. 13 marca 1952 roku jego ciao przeniesiono do bazyliki w Fatimie i pochowano w bocznej Kaplicy po prawej stronie gwnego otarza.

HIACYNTA MARTO, siostra Franciszka, urodzia si 11 marca 1910 roku w Aljustrel. Rnia si od Franciszka ruchliwoci i ywotnoci. Duo modlia si o nawrcenie grzesznikw i podejmowaa pokut w ich intencji. Bardzo bolenie przeya mier Franciszka. Swoje cierpienia w czasie choroby ofiarowaa za nawrcenie grzesznikw, za pokj na wiecie i w intencji Ojca witego. Gdy zbliaa si chwila odejcia Franciszka, Hiacynta polecia mu: "Pozdrw ode mnie serdecznie Naszego Pana i Nasz Pani i powiedz im, e bd cierpiaa tyle, ile zechc, aby nawrci grzesznikw". Hiacynta tak bya przejta wizj pieka podczas objawie 13 lipca 1917 roku, e adna pokuta ani umartwienie nie wydaway si jej zbyt wysok cen za zbawienie grzesznikw. Zmaa 20 lutego 1920 roku, po dugiej chorobie, w Lizbonie. 12 wrzenia 1935 roku ciao jej przeniesiono z rodzinnego grobowca barona Alvaiazere w Ourem na cmentarz w Fatimie. 01 maja 1951 roku ciao jej zoono w bazylice w Fatimie, w bocznej kaplicy po lewej stronie gwnego otarza.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019