Wspólnota modlitewna św. Michała Archanioła w parafii pw. Św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej
1 stycznia 2011 r.

Wstęp
Wspólnota św. Michała nawiązuje do starej tradycji modlitwy na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku, jaką podejmowano za wstawiennictwem św. Michała Archanioła, w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń. Modlono się przede wszystkim o trzeźwość rodzin, o dobre wychowanie dzieci, o ducha religijnego w rodzinach.
W XXI wieku powstało wiele nowych zagrożeń, które w sposób szczególny uderzają w dzieci, młodzież, młode małżeństwa i rodziny oraz w kapłaństwo. Św. Michał Archanioł, obrońca Bożych planów zbawienia, walczący otwarcie ze złem oraz złym duchem, który zwodzi ludy i narody z drogi zbawienia, jest tym, który wspiera nas w życiu łaską Bożą i w kroczeniu za Nim.
Złu należy się przeciwstawić dobrem. Jest to najskuteczniejsza metoda zwalczania wszelkich wpływów złego ducha, który istnieje i który stara się odebrać człowiekowi nadzieję zbawienia. Jednym ze sposobów walki ze złem jest właśnie modlitwa. Wspólnota pragnie ją podjąć stając pod sztandarem św. Michała, Księcia zastępów niebieskich.
Naszą modlitwą chcemy stworzyć pas ochronny broniący przed złem dzieci, młodzież, młode małżeństwa i kapłanów. Pragniemy nią otoczyć te najcenniejsze wartości, jakie stanowią o człowieczej godności chrześcijańskiej: wiarę, nadzieję i miłość, jak również więzi ducha i relacje społeczne, jakie tworzą się w rodzinie i poprzez rodzinę, która jest początkiem Kościoła.
W tym celu postanawiamy wspólnie modlić się każdego dnia modlitwę do św. Michała Archanioła, którą otrzymujemy z chwilą wpisu. Postanawiamy także w miarę możliwości w każdy I piątek lub w jego okolicach przystąpić do spowiedzi św. oraz przyjąć Komunię św. w tych samych intencjach. Modlitwą i łaską sakramentalną zabezpieczamy siebie i innych przed złem.
W ten sposób chcemy otoczyć dobrem modlitwy szczególnie tych naszych bliskich, którzy są narażeni na zło lub też już znajdują się pod wpływem jego działania. Kapłani starają się odprawić przynajmniej jedną Mszę św. w miesiącu za wszystkich członków wspólnoty, dodając intencję do Mszy św. za parafian, także w intencjach zmarłych, którzy nagłą śmiercią zeszli z tego świata.
Członkowie wspólnoty są zaproszeni, aby raz w roku przeżyć rekolekcje zamknięte, które będą organizowane w Domu Dobrego Pasterza u Księży Werbistów w Nysie. Czas ten jest potrzebny do przemyślenia swego życia duchowego oraz umocnienia więzi z członkami innych wspólnot, które powstały na terenie diecezji opolskiej.
Zarząd wspólnoty stanowią: ks. proboszcz miejsca lub kapłan przez niego delegowany oraz wybrane osoby, wchodzące w skład zarządu. Mogą oni zostać zaproszeni przez duszpasterza lub też metodą wyboru dokonanego we wspólnocie. Zarząd stara się przede wszystkim motywować członków wspólnoty oraz innych ludzi do walki ze złem w sobie i wokół siebie.
Każdy z członków stara się pracować nad sobą, zaś swoją modlitwą i miłością pragnie otaczać tych, którzy potrzebują pomocy duchowej. Zjednoczeni w Komunii z Bogiem oraz we wspólnocie wiemy, że możemy wszystko. Bóg będzie nam pełnią wszelkich naszych potrzeb i błogosławieństwem w budowaniu dobra w naszych rodzinach oraz we wspólnocie parafialnej.
Niech św. Michał Archanioł, Boży Posłaniec, prowadzi nas, wspiera i dodaje sił w walce ze złem. Niech nam wyprasza moc Ducha Świętego, abyśmy w Jego świetle mogli trwać przy Jezusie Chrystusie na drodze do Domu Ojca, gdzie mieszkań jest wiele. Niech Bóg w Trójcy Jedyny będzie zawsze naszym celem i wartością największą, zaś inni ludzie niech będą naszą troską miłości, aby doszli do bram zbawienia w królestwie Boga i Pana naszego.
o. Henryk Kałuża SVD
- koordynator wspólnoty

Przyrzeczenie

Chryste, Zbawco mój i Królu, oddaję się Tobie całkowicie i pragnę wytrwale szerzyć Twoje Królestwo pod opieką Twej Niepokalanej Matki i św. Michała Archanioła, nieustraszonego szermierza czci Bożej, a mojego wodza. Amen

Modlitwy

Egzorcyzm z prośbą do św. Michała Archanioła

P. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
W. Amen
Prośba
Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Przecież stworzeni zostali na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, przeznaczeni jako świątynie Boże do zamieszkania przez Ducha Świętego.
W Tobie, św. Michale, Kościół ma swego Stróża i Patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga Pokoju, aby obalił władzę szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli ani szkodzić Kościołowi. Niech przez Ciebie Niewiasta obleczona w słońce, Królowa Aniołów, zetrze głowę Antychrysta i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem.
Pierwszy obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Zwiąż szatana i wtrąć w przepastne czeluście, aby więcej nie zwodził narodów. Przyczyń się do tego, abyśmy przez życie pielgrzymie i przez całą wieczność wypowiadali Twoje hasło: "Któż jak Bóg!".

Egzorcyzm
W imię Jezusa Chrystusa, Boga i Pana naszego, za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy, Bożej Rodzicielki Maryi, św. Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych przystępujemy z ufnością do odparcia złego ducha.
P. Niech powstanie Bóg, a nieprzyjaciele Jego niech się rozproszą!
W. Niech uciekają sprzed oblicza Jego ci, którzy Go nienawidzą!
P. Oto czynimy znak + Krzyża Pańskiego, uciekajcie wrogie zastępy!
W. Zwyciężył Lew z pokolenia Judy, potomek Dawida!
P. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje!
W. I daj nam Twoje zbawienie!

Duchu nieczysty, pełen nienawiści i kłamstwa, zwyciężony na Krzyżu, przez niewinną krew Jezusa Chrystusa nie waż się prześladować Jego Kościoła, ani zwodzić rodzaju ludzkiego. Nie poniżaj ludzi, którzy są świątynią Boga. Duchu pełen zdrady, nie zagubiaj tej wybranej cząstki Kościoła, która wyrzeka się ciebie i wzywa pomocy potężnego imienia Boga.
P. Rozkazuje ci Pan Najwyższy!
W. Amen.
P. Z Którym ty, powodowany wielką pycha, chcesz się równać, a Który w odwiecznej swej miłości pragnie wszystkich ludzi zbawić i doprowadzić do poznania prawdy.
P. Rozkazuje ci Bóg w Trójcy Świętej, Jedyny Ojciec, Syn i Duch Święty!
W. Amen.
p. Ojciec, źródło wszelkiego bytu i dobra, Syn, który dla zbawienia ludzi przyjął naturę człowieka, uniżył samego siebie i stał się posłusznym aż do śmierci, a po zbudowaniu Kościoła na trwałej opoce zapowiedział, że bramy piekielne go nie przemogą, bo pozostanie z nim aż do skończenia wieków. Duch Święty, który ożywia Lud Boży swoi twórczym tchnieniem, zapewniając mu uświęcenie i nieskażoną wierność.
P. Rozkazuje ci święty znak Krzyża i moc wszystkich tajemnic wiary chrześcijańskiej!
W. Amen.
P. Rozkazuje ci święta Boża Rodzicielka, Dziewica Maryja!
W. Amen.
P. Która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia pełnią łask i pokorą starła twoją twardą głowę.
W. Amen.
P. Rozkazuje ci św. Michał Archanioł z zastępami Aniołów!
W. Amen.
P. Rozkazuje ci wiara Apostołów, krew Męczenników i wstawiennictwo wszystkich Świętych!
W. Amen.

W imię świętego i prawdziwego Boga, który umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby nikt z ludzi, którzy w Niego wierzą, nie zginął, ale miał żywot wieczny - wzywamy cię, duchu przewrotny, pełen zawiści i pychy, szerzycielu zła i niepokoju, przestań czyhać na wolność Kościoła i dzieci Bożych, nie zabieraj miejsca należnego Chrystusowi. Uniż się przed potęgą Boga, Stwórcy nieba i ziemi; zatrwóż się i uciekaj na wezwanie świętego imienia JEZUS. Przed nim drży piekło, korzy się cała ludzkość, a wszyscy aniołowie zgodnie je chwalą, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów!
P. Panie wysłuchaj modlitwę moją!
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!
P. Pan z wami!
W. I z duchem twoim!

P. Módlmy się. Boże nieba i ziemi, Boże Aniołów i Archaniołów, Boże Patriarchów i Proroków, Boże Apostołów, Męczenników, Wyznawców i Dziewic, Boże Dawco Życia, Stwórco wszechrzeczy widzialnych i niewidzialnych, panowanie Twoje trwać będzie bez końca. Pokornie Cię prosimy, uwolnij nas od przemocy złych duchów, obdarz swoimi łaskami i doprowadź do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen
P. Od sideł szatańskich!
W. Zachowaj nas, Panie!
P. Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego poniżyć raczył!
W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
P. Abyś Lud swój wierny w wolności utrwalić raczył!
W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
(Pokropienie wodą święconą)

Poświęcenie się św. Michałowi
O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej.

wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019