SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19)

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym. Mocą Ducha Świętego oczyszcza nas z grzechu pierworodnego i wszelkich grzechów osobistych. Czyni dziećmi Boga, braćmi i siostrami w Chrystusie, nasze ciało staje się świątynią Ducha Świętego. Przez chrzest uczestniczymy w kapłaństwie Chrystusa. Przez fakt chrztu, ochrzczeni zostają włączeni do wspólnoty wierzących w Chrystusa, do Kościoła. Chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter.

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Poza wyjątkowymi wypadkami, chrztu udziela się w parafii miejsca zamieszkania rodziców i dziecka. Chrzest powinien być najlepiej udzielany w niedzielę ( w czasie mszy św. ), to jest w dniu, w którym Kościół wspomina i przeżywa Zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Udziela się w go sposób uroczysty, we wspólnocie nowoochrzczonych, podczas Eucharystii. Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba dziecka), udziela się tego sakramentu poza Eucharystią. Nie należy odkładać terminu chrztu św. na odległe terminy – sugerując się tylko okolicznościami zewnętrznymi ( obecność i dostępność Rodziców i Rodziców Chrzestnych ).
Jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci, należy dziecko bezzwłocznie ochrzcić przy pomocy skróconego obrzędu. Może tego dokonać osoba ochrzczona, a nawet nieochrzczona, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia, tego, co czyni Kościół. Dokonuje ona tego, przez polanie dziecka wodą, wymawiając formułę chrztu "N. N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Gdy dziecko wyzdrowieje należy przyprowadzić je do świątyni, by przedstawić je Kościołowi w specjalnym obrzędzie liturgicznym (uzupełnienie liturgiczne obrzędu chrztu).
Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to Kościół zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże.
Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest on łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa udzielano go także dzieciom. Chrzest jest udzielany dzieciom, gdy przynajmniej jedno z rodziców lub prawnych jego opiekunów jest wierzącym katolikiem.

Czynności liturgii chrztu:
- Rodzice publicznie proszą o chrzest dziecka i razem z chrzestnymi zobowiązują się do wychowania go w wierze
- Rodzice i chrzestni (zaraz po kapłanie) kreślą znak Krzyża na czole dziecka
- Litania ku czci Wszystkich Świętych
- Modlitwa kapłana o oddalenie mocy złego ducha (z egzorcyzmem)i nałożenie ręki szafarza na dziecko
- Modlitwa kapłana poświęcenia wody chrzcielnej
- Rodzice i chrzestni wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary w Boga w Trójcy jedynego (we własnym imieniu)
- Rodzice niosą dziecko do chrzcielnicy do chrztu (należy to szczególnie do matki); udzielanie Chrztu ( w imię Trójcy św. )
- Kapłan namaszcza głowę dziecka olejem Krzyżma Świętego
- Rodzice podają szatę, którą kapłan nakłada na dziecko
- Ojciec (lub chrzestny) zapala świecę chrzcielną od Paschału
Rodzice Dziecka powinni już wcześniej wybrać jedno lub dwa imiona dla swojego dziecka; przynajmniej jedno z nich, powinno być imieniem świętego lub błogosławionego, który będzie dla dziecka wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga. Przy chrzcie są obecni również Rodzice Chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają oni wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do osobistego wyznawania wiary i wyrażało ją życiem. Przyjmują oni na siebie odpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza, gdy rodzice nie staną na wysokości zadania lub gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.
W wielu parafiach szczególnie uroczyście obchodzi się pierwszą rocznicę chrztu, zwaną "roczkiem". Rodzice i chrzestni przynoszą dziecko do kościoła. Pod koniec Mszy świętej otrzymuje ono specjalne błogosławieństwo.
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony" (Mk 16, 16)
Chrzest dziecka zakłada żywą wiarę rodziców dziecka, przynajmniej jednego z nich.

PRZYGOTOWANIE RODZICÓW PRZED CHRZTEM DZIECKA:
Proszą o chrzest wspólnotę Kościoła:
- Rodzice Dziecka - jeżeli są wierzący, tzn. praktykujący (przynajmniej jedno z nich), żyjący w związku sakramentalnym oraz pragnący wychować dziecko po chrześcijańsku;
- Rodzice Dziecka - pozostający w związku niesakramentalnym, ale z przeszkodą kanoniczną do ślubu kościelnego - jeżeli są wierzący (tzn. praktykujący), oraz pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;
- osoby samotnie wychowujące dziecko - jeżeli są wierzące (tzn. praktykujące) i pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;
- w pozostałych sytuacjach proponuje się odłożenie chrztu dziecka na okres późniejszy, gdy zaistnieją warunki rozwoju jego wiary lub ono samo podejmie decyzję przyjęcia chrztu.

Zgłaszają dziecko do chrztu (w kancelarii):
- zgłaszają rodzice (osobiście - jedno z nich) najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem udzielania. Okazują w kancelarii dokument urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego oraz jeżeli, przyjęli sakrament małżeństwa poza naszą parafią, dokument ślubu kościelnego (np. konkordatowego); podają dane personalne rodziców chrzestnych (w tym, datę ich urodzenia i dokladny adres zamieszkania).
- jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii - dostarczają oni stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka. Podobną zgodę uzyskują w naszej parafii - jeżeli dziecko jest zamieszkałe w naszej parafii, a rodzice pragną je ochrzcić w innej
– z podaniem uzasadnionej przyczyny.
- kupują szatę dla dziecka i świecę. Świeca powinna towarzyszyć dziecku przez całe życie, m. in. przy pierwszej Komunii Świętej. Poleca się, aby na szacie umieścić (np. wyhaftować) imiona dziecka i datę jego chrztu.

W dniu chrztu:
Rodzice dziecka (o ile nie są kanonicznie przeszkodzeni) przystępują do Komunii świętej. Ofiarują Komunię Św. w intencji dziecka.

RODZICE CHRZESTNI
Godność tę mogą pełnić:
- osoby wierzące (tzn. praktykujące), po 16 roku życia, bierzmowane, małżonkowie żyjący w związku sakramentalnym;
- osoby po rozwodzie (ale, nie żyjące w drugim związku), jeżeli są wierzące (tzn. praktykujące), po 16 roku życia, bierzmowane;
- osoby samotne, jeżeli są wierzące (tzn. praktykujące), po 16 roku życia, bierzmowane, osoby uczące się - jeżeli uczęszczają na lekcje religii
- osoba ochrzczona, należąca do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczona tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu
- Rodzice Chrzestni spoza naszej parafii, dostarczają zaświadczenie (opinię) proboszcza parafii, w której zamieszkują, że są dopuszczeni do tej godności; dostarczają ją najpóźniej w dniu chrztu.
- zaświadczenie (opinię) dla chrzestnego, będącego naszym parafianinem, dla innej parafii, wystawia się po rozmowie (osobistej) duszpasterza z kandydatem na chrzestnego; jeżeli jest to kandydat w wieku szkolnym - wystawia się je po uprzednim dostarczeniu zaświadczenia od katechety, potwierdzającego fakt uczęszczania kandydata na lekcje religii
- kandydat na chrzestnego w naszej parafii, zamieszkały na terenie naszej parafii nie potrzebuje żadnego zaświadczenia, jednak musi spełniać wymogi wyżej podane. Należy więc poinformować przy zgłaszaniu chrztu kto ma być chrzestnym z naszej parafii. Przed chrztem przystepują do sakramentu pokuty.....
W dniu chrztu:
Rodzice chrzestni przystępują do Komunii świętej i ofiarują Ją w intencji dziecka.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W ROCZNICĘ CHRZTU ("ROCZKI")
Z tej okazji, rodzice dziecka w kancelarii, w wyznaczonym terminie ( pażdziernik ), zamawiają intencję Mszy św. i proszą o udzielenie błogosławieństwa. Podczas Mszy świętej przystępują do Komunii świętej i ofiarują Ją w intencji dziecka. Posiadają świecę chrzcielną.
Na tej Mszy świętej, jeżeli jest to możliwe, są również obecni rodzice chrzestni. Również oni przystępują do Komunii Świętej i ofiarują Ją w intencji dziecka.
Sakrament chrztu dorosłych ten jest udzielany po rocznym przygotowaniu. Osoba dorosła w dniu Chrztu może przyjąć również sakrament Bierzmowania i Eucharystii. Zaleca się, aby osoba dorosła ten sakrament przyjmowała podczas liturgii Wigilii Paschalnej.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019