SAKRAMENT BIERZMOWANIA

"Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8, 14 - 17).
Każdy sakrament jest dziełem Ducha Świętego. W szczególny sposób zostaliśmy odrodzeni w Duchu Świętym w sakramencie chrztu (J 3,5).

Co daje nam sakrament bierzmowania? Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie "jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze ściślej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem, i bronienia jej" (Konstytucja o Kościele 11). Duch święty sprawia, że uczniowie Chrystusa mogą lepiej zrozumieć słowa Pana: "On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem" (j 14,26). Bierzmowanie, podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie olejem Krzyżma Świętego czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowa: "N N PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO". Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni życia Bożego, jaką zamierzył dla nas Bóg.
Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata. W czasie obrzędu sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Świadkowie ponadto, powinni być do bierzmowania odpowiednio przygotowani i razem z bierzmowanym przyjąć Komunię Świętą.
Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć ten sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio wcześniej przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Przygotowanie kandydatów do bierzmowania odbywa się w III klasie gimnazjum i w czasie dodatkowych spotkań katechetycznych w parafiach.
O dar Ducha Świętego, o jego moc, trzeba prosić Ojca niebieskiego:
"Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go o to poproszą" (Łk 11,13)

Proszą o bierzmowanie wspólnotę Kościoła:
osoby wierzące (praktykujące), przystępujące regularnie do sakramentów (Pokuty i Eucharystii), uczęszczające systematycznie na katechezę oraz pragnące żyć słowem Bożym, rozwijać swoją wiarę przez świadectwo życia i zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.
Kandydaci zgłaszają się:
- na początku klasy pierwszej gimnazjalnej, m. in. poprzez katechetę;
- jeżeli był on ochrzczony poza naszą parafią i poza naszą parafią przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu
- jeżeli kandydat, zamieszkały na terenie naszej pararfii, będzie przygotowywał się poza naszą parafią - prosi miejscowego duszpasterza o zgodę na przeniesienie do innej parafii
Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania. Zazwyczaj jest to jedno z imion otrzymanych na Chrzcie. Jeżeli natomiast, obydwa imiona chrzcielne nie są imionami świętych patronów, obiera on sobie trzecie (musi to być imię osoby świętej lub błogosławionej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo. Wybór patrona nie może być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.
Termin udzielania sakramentu bierzmowania w naszej parafii: 10.05.08 ( Olesno )

Świadek bierzmowania:
Godność tę może pełnić:
osoba wierząca (tzn. praktykująca), najlepiej rodzic chrzestny kandydata, osoba bierzmowana, postępująca według zasad wiary. W niektórych przypadkach może to być osoba inna niż rodzic chrzestny. W wyjątkowej sytuacji może to być rodzic bierzmowanego; nie może nim być rówieśnik czy rówieśniczka.
Świadek, nieustannie wspiera kandydata do bierzmowania modlitwą i głęboką postawą wiary. Świadczy w dniu bierzmowania.
Sakrament ten jest udzielany osobom dorosłym - po rocznym przygptowaniu w parafii.
Po rocznym przygotowaniu i dostarczeniu aktu chrztu (dostarcza wtedy, jeżeli kandydat był ochrzczony i przyjął 1. Komunię Św. poza naszą parafią) otrzymuje od miejscowego duszpasterza poświadczenie o zdatności do przyjęcia bierzmowania i z tym dokumentem zgłasza się w naszej parafii lub w parafii katedralnej, czy też w innym (wyjątkowo) kościele celem przyjęcia tego sakramentu. Następnie przed przyjęciem bierzmowania w naszym kościele lub w katedrze, czy w innym kościele (o określonej porze), uczestniczy w przygotowaniu liturgicznym.
Młodzież okresu szkoły średniej, która tego sakramentu nie przyjęła, przygotowuje się, spełniając te same warunki, co mlodzież gimnazjalna (zobacz wyżej: przygotowanie młodzieży gimnazjalnej)
Sakrament ten może być przyjety w naszej parafii w dniu udzielania go młodzieży gimnazjalnej (zobacz: termin powyżej). Wtedy, przed przyjęciem bierzmowania w naszym kościele (o określonej porze) uczestniczy w codziennych nabożeństwach do Ducha Świętego, w tym - w przygotowaniu liturgicznym.
Jeżeli ten sakrament będzie przyjęty w katedrze lub w innym kościele:
Wymagane dokumenty:
- akt chrztu;
- przekaz duszpasterza z parafii zamieszkania kandydata, zawierający adnotację o przygotowaniu do przyjęcia sakramentu
- czytelnie i dokładnie wypełnione tzw. zaświadczenie bierzmowania;wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019