SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Istotne przymioty sakramentalnego małżeństwa: jedność, miłość, nierozerwalna wierność i płodność.

Wzajemna wierność i nierozerwalność sakramentalnego małżeństwa wynika z prawa Bożego, które wyraźnie potwierdził Jezus Chrystus: "A tak nie są już dwojgiem, lecz jednym ciałem" (Mt 19,6), oraz: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo" (Mk 10,11-12).
Do istoty małżeństwa należy również płodność. Dziecko jest owocem wspólnej miłości. Służba życiu (a nie zabijaniu) została nakazana małżonkom przez samego Stwórcę: "Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się" (Rdz 1,28).
Kościół uczy o odpowiedzialnym rodzicielstwie. Znaczy to, iż sami małżonkowie muszą zadecydować w sumieniu przed Bogiem, jak liczną chcą utworzyć rodzinę. Nie mogą jednak kierować się tutaj samowolą i egoizmem. Powinni uwzględnić warunki w jakich żyją, dobro własne i swoich dzieci, ale zawsze powinni być otwarci na dar nowego życia.

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego.
Można wyróżnić trzy zasadnicze etapy przygotowania do małżeństwa:
1/ Przygotowanie dalsze: dzieciństwo, życie rodzinne, katechizacja szkolna i parafialna dzieci i młodzieży;
2/ Przygotowanie bliższe: albo skrócona katecheza przedmałżeńska,
3/ Przygotowanie bezpośrednie: obejmuje okres trzech miesięcy przed ślubem. Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.
4/ Spisanie protokołu przedślubnego, a tym samym ustalenie sytuacji prawnej narzeczonych, oraz samo zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego powinno mieć miejsce w parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie albo miesięczny pobyt.
W okresie narzeczeństwa kandydaci powinni częściej przystępować do sakramentów świętych, a zwłaszcza szczerze i owocnie przeżyć sakarament pokuty.

Przeszkody małżeńskie.
1/ Przeszkoda wieku - jeżeli narzeczeni nie ukończyli 18-tego roku życia
2/ Niezdolność fizyczna (impotencja) - niezdolność taką stwierdza lekarz.
3/ Przeszkoda węzła małżeńskiego - istnieje wówczas, gdy ktoś związał się uprzednio węzłem małżeństwa kościelnego lub naturalnego;
4/ Przeszkoda święceń i ślubów wieczystych;
5/ Przeszkoda pokrewieństwa - niemożliwe jest małżeństwo z przeszkodą pokrewieństwa w linii prostej (we wszystkich stopniach: dziadek, ojciec, syn, wnuk); nie udziela się dyspensy również w wypadku pokrewieństwa w linii bocznej drugiego stopnia (miedzy rodzeństwem); biskup może udzielić dyspensy, gdy zachodzi trzeci lub czwarty stopień pokrewieństwa w linii bocznej (kuzyni);
6/ Przeszkoda powinowactwa i przyzwoitości publicznej;
7/ Powodem nieważności małżeństwa może być przymus, bojaźń lub szantaż (ze strony jednego z narzeczonych lub osoby trzeciej);
8/ Małżeństwo nie będzie ważne, gdy zostało zawarte w złych intencjach z wykluczeniem jakiegoś istotnego elementu lub przymiotu małżeństwa (jedność, nierozerwalność, prawo do potomstwa);
9/ Specjalnego zezwolenia biskupa wymaga małżeństwo z niewierzącymi i akatolikami. Osoby te powinny złożyć zobowiązanie, że nie będą przeszkadzać stronie katolickiej w wypełnianiu praktyk religijnych.

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa
Sakrament małżeństwa raz ważnie zawarty trwa do końca życia, do śmierci jednego z małżonków. 1/ Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa (istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu ślubu). Jeżeli parafia, w której ma być zawarte małżeństwo, różni się od miejsca ich zameldowania (lub zamieszkania), uzyskują zgodę na przeniesienie ślubu z parafii, gdzie jedno z nich jest zameldowane.
2/ Narzeczeni biorą udział w naukach przedślubnych w dowolnie wybranej przez siebie parafii. Nauki przedślubne odbywają się w Oleśnie – czerwiec i wrzesień ( sob. g. 16.00 ) oraz w Kluczborku każdego miesiąca.
3/ Uczestniczą oni w trzech spotkaniach (konsultacjach) w Poradni Życia Rodzinnego
4/ Narzeczeni przed ślubem przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty: - po raz pierwszy: w najbliższym czasie po spisaniu formalności przedślubnych - po raz drugi: w przede dniu ślubu
5/ Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w parafii narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa; jest możliwa wcześniejsza rezerwacja terminu ślubu.
Okazują następujące dokumenty: - dowód osobisty (lub paszport)
- metrykę chrztu ważną 6 miesięcy do daty ślubu (lub trzy miesiące do daty spisania protokołu przedślubnego); jeżeli ślub odbywa się w parafii, w której nie byli chrzczeni, pobierają ten dokument w kancelarii w parafii, w której zostali ochrzczeni; w akcie tym jest odnotowane, czy osoba jest stanu wolnego i jakie przyjęła sakramenty (np. bierzmowanie); jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowwny w metryce chrztu, powinna uzyskać potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana
- świadectwo (kościelne) z uczestnictwa w katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej; jeżeli osoba nie uczęszczała na lekcje religii, w odpowiednim czasie (zanim zostaną przeprowadzone formalności przedślubne) uzupełnia wiadomości pod kierunkiem duszpasterza, w parafii w której odbędzie sie ślub, zdaje egzamin, następnie dostarcza świadectwo potwierdzające uzupełnienie katechezy
- dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający, że narzeczeni są stanu wolnego, jeżeli zawarcie związku małżeńskiego ma skutkować w prawie cywilnym (tzw. małżeństwo konkordatowe); dokument ten jest ważny trzy miesiące do dnia zawarcia małżeństwa (!) albo okazują dokument z tegoż urzędu o zawarciu cywilnego związku małżeńskiego

Postępowanie przed liturgią:
1/ Narzeczeni: najpóźniej na dzień przed ślubem do kancelarii dostarczają dokumenty (druga rozmowa w kancelarii) m. in. potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi (jeżeli były wygłaszane poza naszą parafią), z odbytych katechez przedmałżeńskich i spotkań w Poradni Życia Rodzinnego;
2/ Świadkowie (ukończone 18 lat ): na 10 minut przed rozpoczęciem liturgii dostarczają do zakrystii obrączki, okazują swoje dowody osobiste (lub paszporty) oraz, jeżeli narzeczeni nie uczynili tego wcześniej, dostarczają zaświadczenia narzeczonych o przystąpieniu do sakramentu pokuty; następnie, razem z nowożeńcami udają się do ołtarza i podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego (składania przyrzeczeń przez nowożeńców) trwają w postawie stojącej
3/ Narzeczeni w odpowiednim czasie uzgadniają z jednym z parafialnych organistów termin ślubu; podczas ceremonii ślubnej mogą być wykonywane wyłącznie śpiewy religijne (kościelne, liturgiczne); z tym, że pieśni maryjne np. Ave Maria mogą być grane w odpowiedniej części Mszy św. (na przygotowanie darów albo na zakończenie); akompaniament solo lub instrumentalny podczas tejże liturgii musi być również zgodny z powyższymi wymogami liturgicznymi i uzgodniny wcześniej ściśle z organistą parafialnym. narzeczeni, po uzgodnieniu z dekoratorkami parafialnymi, mają mozliwość uzupełnienia wystroju prezbiterium dodatkowymi (żywymi) kwiatami (żadna firma nie może wykonywać dekoracji świątyni - zgodnie z zarządzeniem biskupa ordynariusza dla całej diecezji);podczas trwania liturgii rejestracja filmowa i fotografowanie mogą być wykonywane przez jedną z osób z uprawnieniami.
4/ Drużbowie,Dróżki, Swiadkowie oraz Rodzina i Goście zaproszeni powinni w czasie mszy św. przystąpić do komunii św.
5/ Wszystkich obowiązuje w kościele stosowny strój - Kościół to miejsce święte.
6/ Fotografowanie w kościele – zgodnie z przyjętymi zasadami podanymi przez Episkopat oraz obowiązującymi w naszej parafii ( ok. 10 zdjęć na ślubie w czasie mszy św. – przysięga,nałożenie,obrączek, ofiarowanie, komunia św...).
7/ Nagrywanie kamerą – tylko upoważniona do tego osoba może to uczynić.
8/ Niedostoswanie się do powyższych zasad może zakończyć sie wyproszeniem z kościoła. Kościół – to nie studio nagrań ani salon mody.
Postępowanie po liturgii:
jeżeli jest to małżeństwo "konkordatowe" - to nowożeńcy albo bezpośrednio po wyjściu z kościoła (w zakrystii) albo najpóźniej do trzech dni w kancelarii składają podpisy na dokumentach z Urzędu Stanu Cywilnego.wykonanie: blackgoose.pl © Parafia Wysoka 2006-2019